Historisk arkiv

Historisk arkiv

Pasienter og pårørende skal høres i tilsynssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Pasienter og pårørende skal bli hørt og tatt på alvor når uønskede hendelser skjer, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det hurtigarbeidende utvalget som helse- og omsorgsministeren opprettet for å se på pasienters og pårørendes stilling i tilsynssaker har nå levert sin rapport.

Helse- og omsorgsministeren har allerede etablert en prøveordning med en utrykningsgruppe for alvorlige hendelser i helsetjenesten. Målet er at Statens helsetilsyn raskt skal komme inn i tilsynssaker, og hente relevant informasjon fra både helsepersonell, pasient og pårørende.

– Vi vet at pasienter og pårørende ofte har vesentlig informasjon i saker hvor det kan ha forekommet feil i pasientbehandlingen. Derfor satte vi også ned et hurtigarbeidende utvalg for å se nærmere på dette området, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utvalget har nå levert sin rapport. Den vil bli sendt på høring. Rapporten og høringsuttalelsene vil bli vurdert nøye i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Pasienter og pårørende skal føle seg trygge på at uheldige hendelser blir fulgt opp på en god måte slik at ikke lignende hendelser skjer igjen.  Det er viktig for pasientsikkerheten at pasienter og pårørende har tillit til helsetjenesten og Helsetilsynets arbeid, sier Strøm-Erichsen.

Utvalget foreslår lovendringer som gir utvidet innsyns- og uttalerett for pasienter og pårørende i tilsynssaker hos Helsetilsynet i fylket. Det foreslås også presiseringer i regelverket som tydeliggjør pårørendes stilling bedre. Et flertall i utvalget foreslår videre at det innføres klagerett på Helsetilsynet i fylkets avgjørelser i tilsynssaker.

Utvalget anbefaler også at helsetjenesten pålegges en tydeligere plikt til å informere pasienter og pårørende når en uønsket hendelse har skjedd.

Arbeidet i utvalget har vært ledet av Helse- og omsorgsdepartementet. Både Helsetilsynet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, Helse- og sosialombudet i Oslo, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Regjeringsadvokaten har vært representert i utvalget.

Last ned utvalgets rapport her (pdf - 784 kb)

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter