Historisk arkiv

Historisk arkiv

Samarbeidsavtaler sikrer pasienter helhetlige tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. – For å sikre dette skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler. I dag lanseres veilederen for avtalene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. – For å sikre dette skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler. I dag lanseres veilederen for avtalene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Avtalene skal blant annet sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor. Det skal inngås avtaler for alle fagområder, dvs. både somatikk, psykisk helse og rus.

- Lovpålagte samarbeidsavtaler er et viktig verktøy i gjennomføringen av samhandlingsreformen. I den nye veilederen får kommunene og sykehusene vite hva avtalene skal inneholde og hvilke frister de må forholde seg til når det gjelder inngåelse. Dette vil hjelpe kommuner og sykehus slik at de enklere kan lage samarbeidsavtalene, sier helse- og omsorgsministeren. 

Innen 31. januar 2012 skal det foreligge samarbeidsavtaler som omfatter følgende:
• Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.  
• Retningslinjer for innleggelse på sykehus.
• Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon.
• Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.

Innen 1. juli 2012 skal samarbeidsavtalene som helhet være inngått. Avtalene skal da som et minimum inneholde følgende:
• Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.
• Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.
• Retningslinjer for innleggelse i sykehus.
• Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp.
• Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon.
• Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.
• Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
• Samarbeid om jordmortjenester.
• Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
• Samarbeid om forebygging.
• Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter for KS, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet forslag til veilederen. Ekspedisjonssjef Petter Øgar har ledet arbeidsgruppen. Veilederen vil bli oppdatert når det skjer endringer i regelverk m.m. 

Veilederen kan lastes ned her. (pdf)