Historisk arkiv

Sikrer samhandling mellom kommuner og sykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal sikre samhandling mellom kommuner og sykehus. – Pasienter og brukere skal få tjenester som henger bedre sammen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal sikre samhandling mellom kommuner og sykehus. – Pasienter og brukere skal få tjenester som henger bedre sammen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Illustrasjonsfoto: EldreomsorgBedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. Derfor får kommunene og sykehusene nå plikt til å samarbeide.

Mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for samfunnet. Samarbeid mellom kommunene og sykehusene skal forhindre dette.

Mange pasienter må legge ut på lange reiser til sykehus for å få enkel behandling. Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de der får et like godt, eller bedre tilbud som på sykehus.

Pasienter får større rett til medvirkning når det gjelder utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenestene skal utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass. Dette gjelder allerede for tjenester som i dag er omfattet av sosialtjenesteloven.

Kommunen og sykehuset får plikt til å oppnevne koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Alle kommunens plikter samles nå i en lov. Det betyr at pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til og som henger bedre sammen. 

Fylkesmannen skal være felles klage- og tilsynsinstans for alle tjenester. Det gir en enklere og mer oversiktlig klage- og tilsynsordning for den enkelte pasient og bruker. Klageinstansen kan overprøve kommunens vedtak og fatte nytt vedtak.
Kommunens plikter foreslås utformet mer overordnet og profesjonsnøytralt.

Det vil gi kommunene større mulighet til å organisere tjenestene ut fra lokale forhold og behov.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter