Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Sterkere styring med sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen strammer inn styringen med helseforetakene i årets foretaksmøter. – Regjeringen ønsker et sterkt offentlig helsevesen med gode fellesskapsordninger for å sikre trygghet for alle.

Tirsdag ble det holdt foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF, der helse- og omsorgsministeren la sine føringer for det regionale helseforetaket. De samme kravene vil bli gjentatt i tilsvarende møter med de øvrige helseforetakene, Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF.

– Jeg vil særlig trekke fram krav om å styrke arbeidet med å bedre kvaliteten på behandlingen og redusere ventetidene. I tillegg stiller jeg krav om reduksjon av bruk av deltid i helseforetakene og at det legges til rette for flere læreplasser for elever i videregående skole, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Statsråden understreker at helseforetakenes anskaffelser av helsetjenester må ta hensyn også til ideelle institusjoners behov for forutsigbarhet og langsiktighet. Anskaffelser skal sikre en tilfredsstillende geografisk tilgjengelighet til tjenester for befolkningen.

– Jeg stiller også krav om at de regionale helseforetakene foretar eksterne evalueringer av anbudsprosessene, sier Strøm-Erichsen.

I foretaksmøtet ble blant annet følgende slått fast:

 • Krav om reduksjon i ventetid og fristbrudd. Det skal rapporteres månedlig.
 • Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.
 • Krav om at lokalt utviklings- og omstillingsarbeid skal ivareta kravet om gode og bredt involverende prosesser. Omstillinger av tjenestetilbudet som berører kommunene skal ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det forutsettes samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, ansatte, brukere og berørte kommune i slike prosesser.
 • Krav om at det ved planlegging av større investeringsprosjekter skal legges vekt på å tilpasse planene til samhandlingsreformen.
 • Krav om at RHF-ene legger til rette for å øke antall læreplasser for elever i videregående opplæring i helseforetakene.
 • Krav om en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk.
 • Krav om bruk av faste stillinger i hovedregel og begrense bruk av midlertidige stillinger og vikariater til et nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven § 14-9).
 • Krav om at HF-ene, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, reduserer andelen deltid med minst 20 prosent i løpet av 2011. Andelen deltid skal rapporteres månedlig og i årlig melding.
 • Krav om at RHF-ene setter aktivitets- og resultatmål i arbeidet med å nå IA-avtalen.
 • Krav om at RHFene skal ha et bevisst forhold til og begrenser bruken av eksterne konsulenter.
 • Krav om permisjon til helsepersonell ved bistandsprosjekter.
 • Krav om permisjon til helsepersonell som får tilbud om stilling ved UNN HF, Longyearbyen sykehus.
 • Viser til at de regionale helseforetakenes kjøp av helsetjenester har stor betydning for ideelle institusjoners situasjon og for befolkningens tjenestetilbud. Legger til grunn at de regionale helseforetakene kontinuerlig lærer av erfaringer ved gjennomføring av anskaffelser av helsetjenester, for å hindre uheldige konsekvenser ved fremtidige anskaffelser.
 • Krav om at RHF-ene tar hensyn til de ideelle institusjonenes behov for forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser, og at det legges til grunn avtalelengder som er på linje med andre samfunnssektorer.
 • Krav om at RHF-ene ved gjennomføring av anskaffelser av helsetjenester sikrer en tilfredsstillende geografisk tilgjengelighet til tjenester for befolkningen.
 • Krav om at RHF-ene gjennomfører eksterne evalueringer av sine anskaffelser av helsetjenester. Evalueringer må omfatte hele anskaffelsesprosessen.
 • Krav om at RHF-ene følger anbefalingene fra de regionale helseforetakenes fellesprosjekt knyttet til miljø og samfunnsansvar, delprosjekt innkjøp.
 • Krav om at RHF-ene bidrar aktivt til en framtidsrettet utvikling på IKT-området, og bidrar i å realisere de vedtatte satsninger som framgår i nasjonal handlingsplan for eHelse. 
 • Krav om bidrag i arbeidet med kjernejournalprosjektet, helseportal, meldingsløftet og elektroniske resepter, herunder avklare sikkerhetsløsning for innføring av elektroniske resepter.
 • Krav om etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem og påfølgende sertifisering av styringssystemet i henhold til ISO 14001-standarden. Det tas sikte på å innføre slike systemer innen utgangen av 2014.
 • Krav om å iverksette de tiltak som er omhandlet i sluttrapporten på områdene innkjøp, bygg/eiendom og transport.
 • Krav om å legge til rette for klimavennlige løsninger og oppvarming, og dialog med kommunene for å se på mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger.
 • Krav om at helseforetakene begrenser betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling.