Historisk arkiv

Historisk arkiv

Styrker pasientbehandlingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene ved sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder kroner. – Innenfor poliklinisk psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi, legger vi opp til en vekst på hele 6,5 prosent. Økningen gir også rom for å følge opp kravene til bedre helse og raskere behandling, blant annet på kreftområdet. Det er et klart utrykk for regjeringen satser på pasientbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

I tråd med regjeringsplattformen foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter får behandling og kvaliteten øker. Totalt utgjør forslaget til budsjett for helse- og omsorgsdepartementet 139,2 milliarder kroner. Av dette går 106,5 milliarder til spesialisthelsetjenester.
- Etterspørselen etter spesialisthelsetjenester øker. Regjeringen styrker derfor sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter kan få behandling ikke minst innen kreftområdet, og ventetidene reduseres, sier Strøm- Erichsen.

Reduserte ventetider
Kravet om reduksjon i ventetidene videreføres, og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet styrkes. Samlet foreslås 1 408 millioner kroner mer til drift enn i saldert budsjett 2011. Denne veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Beløpet fordeler seg med 1 367 mill. kroner til pasientbehandling, hvorav 260 millioner kroner til videreføring av høyere aktivitet enn forutsatt i saldert budsjett for 2011, og 41 millioner kroner til nye nasjonale tjenester.
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent på nasjonalt nivå fra anslag for 2011.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Samtidig foreslår regjeringen å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til økningen til sykehusene foreslås 10 millioner kroner til pasientsikkerhetsarbeidet og kampanjen ”I trygge hender”, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser, system for nye metoder, samt en utredning om behovet for etablering av protonterapi i Norge.
Helse- og omsorgsministeren understreker at helsetjenesten i Norge er god. Likevel er det rom for forbedringer.

– Mange gjør en solid innsats. Men undersøkelser viser at for mange pasienter blir skadet når de er på sykehus, og vi har mange eksempler på at pasienter ikke får den oppfølgingen de skal.. Derfor er det viktig at vi har fokus på dette området og følger opp med nødvendige bevilgninger, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kampanjen ”I trygge hender” ble startet i 2011.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter