Historisk arkiv

Bærekraftig turnusordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil opprettholde turnustjenesten for leger, men har besluttet å gjøre endringer for å redusere de uønskede virkningene av dagens ordning. Turnustjenesten skal fortsatt sikre god distriktsfordeling, men dagens ordning har lange ventelister, og søkere fra 17 EU-land kan slippe turnus. Overgangsordninger er nødvendig for en del kandidater.

Turnustjenesten har i lang tid bidratt til god fordeling av leger og sikret kvaliteten på legene før de begynner i stillinger med mer ansvar. Dette skal vi bevare. Samtidig gjør jeg nå viktige endringer for å sikre at ordningen er bærekraftig, rettferdig og for å sørge for at leger fra utlandet har de samme krav til turnus som leger fra Norge sier Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen. Jeg vil også jobbe for at det blir overgangsordninger for å hindre uønskede virkninger av denne helt nødvendige omleggingen.

Dagens ordning har store utfordringer. Det er årlig 950 turnusplasser og opptak og turnusstart skjer to ganger i året. Antall plasser er om lag tredoblet siste femtenårsperiode. Det har samtidig vært en kraftig økning i antall påmeldte de siste årene, spesielt i gruppen leger med utdanning fra utlandet. Ved turnusstart 15. august 2011 var det 1 013 søkere til 475 plasser i sykehus. Økt tilstrømming de siste årene både i antall søkere og antall på venteliste, skyldes i hovedsak en stor økning i påmeldinger fra utenlandske statsborgere med utenlandsk utdanning.

Omleggingen innebærer videreføring av mange gode sider ved dagens turnusordning i kombinasjon med noen sentrale endringer. Den nye ordningen vil bli søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler, og den statlige loddtrekningen vil bli avviklet. Utlysning av turnusstillinger vil som i dag skje sentralt mens tilsettinger og vurderinger i motsetning til nå vil skje lokalt. Tidspunkt for autorisasjon vil for medisinstudenter fra norske utdanningssteder bli flyttet til etter fullført utdanning. Arbeidsoppgavene og ansvaret til turnuslegene vil ikke bli endret, og turnusstillingene vil bli en første obligatorisk del av legers spesialistutdanning for alle leger som ønsker å gå videre med spesialisering i norsk helsetjeneste. Dette betyr at studenter fra Norge ikke lenger blir forskjellsbehandlet  sammenlignet med studenter fra 17 EU-land som i dag slipper turnus.

For å sikre god geografisk fordeling i en søknadsbasert ordning, skal staten fortsatt regulere og fordele turnusstillinger i ulike deler av landet. Det skal fortsatt være 18 måneders tjeneste fordelt på et år i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Det skal opprettholdes samme antall stillinger som i dag ved omleggingen (950 stillinger årlig).

Det tas sikte på implementering av en endret turnusordning fra 15. februar 2013. Ny ordning skal løpende vurderes og det skal foretas en samlet evaluering etter 5 år. Særlig oppmerksomhet vil være knyttet til rekrutteringssituasjonen i distriktene. Tiltak for distriktene inkluderer egen utlysning av rekrutteringssvake områder. 

Departementet vil nå utarbeide nødvendige regelverksendringer og konkretisere innretting og håndtering av ny ordning samt vurdere overgangsordninger for enkelte grupper herunder nordmenn som studerer i utlandet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter