Historisk arkiv

En helhetlig rusmiddelpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For første gang legges det nå frem en stortingsmelding som omfatter alkohol, narkotika og doping. I ”Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk” vektlegger regjeringen særlig fem områder.

For første gang legges det nå frem en stortingsmelding som omfatter alkohol, narkotika og doping. I "Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk" vektlegger regjeringen særlig fem områder.

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Innsats for pårørende og mot passiv drikking
  • Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
  • Samhandling – tjenester som jobber sammen
  • Økt kompetanse og bedre kvalitet.

– Norsk rusmiddelpolitikk virker, forbruket av alkohol og narkotika er lavt sammenlignet med andre land. Samtidig er det bekymringsfullt at forbruket av alkohol øker, og overdosetallene er for høye. Rusmiddelbruk er ikke bare skadelig for den som ruser seg, men går i stor grad utover andre. Vi kaller det for "passiv drikking", og vi vil ha et betydelig fokus på tiltak som ivaretar pårørende og tredjepart, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen skal blant annet sette i gang levekårsundersøkelser som skal legges til grunn for videre tiltak. I tillegg vil regjeringen bygge på de gode erfaringene med tiltak som Familieforebyggende team i Vestre Viken HF og Nord-Trøndelag HF og opprette lignende tiltak i andre deler av landet. Kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn skal styrkes.

Regjeringen vil sikre ansvarlig alkholhåndtering, blant annet ved å øke kravene til kommunenes kontroll av steder med skjenkebevilling. Samtidig vil regjeringen beholde dagens normal- og maksimaltider.

Et annet viktig mål er bedre samhandling mellom kommuner, helseforetak, fagpersonell og pasienter, brukere og pårørende. Ideelle og private aktører skal fortsatt være viktige tjenesteytere. Regjeringen vil gradvis innføre de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen innen rusbehandling og psykisk helsevern.

Regjeringen vektlegger forebygging, tidlig innsats og hjelp til de som har omfattende rusproblemer.

I tillegg skal en egen strategi mot overdoser bidra til å redusere overdosedødsfall. Det vil ikke bli innført en prøveordning med heroinassistert behandling på nåværende tidspunkt.

Personer med rusproblemer skal i større grad møtes med helsehjelp i stedet for tradisjonell straff.

Regjeringen vil fortsatt føre en restriktiv alkohol- og narkotika politikk-og foreslår kriminalisering av besittelse og bruk av dopingmidler.

Gjennom en egen strategi for økt kompetanse og bedre kvalitet, vil regjeringen styrke kunnskap om rusproblematikk.

Les flere saker om St. meld. 30 "Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk" her:

Regjeringen vil forby bruk av doping

Skjerper kontrollen av utestedene

Over 600 millioner til Kvalitetsløft rus og psykisk helse

Styrket samhandling for mennesker med rusproblem

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin for leger

Betydelig satsing på barn av rusavhengige

Ny nasjonal strategi mot overdose

Foreløpig nei til heroin i behandling

Les Stortingsmeldingen her.