Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i psykisk helsevernloven – styrking av sikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringens forslag til endringer i psykisk helsevernloven vil styrke sikkerheten rundt en liten gruppe særlig farlige pasienter. Forslaget innebærer nye sikkerhetsbestemmelser i regionale sikkerhetsavdelinger og hjemmel for å etablere en enhet med et særlig høyt sikkerhetsnivå.

- Dagens lov skiller ikke mellom ulike sikkerhetsnivå. Dette innebærer en for stor risiko for rømning, gisseltaking og alvorlig voldsutøvelse mot pasienter og personell i helseinstitusjoner hvor særlige farlige pasienter oppholder seg. Disse svakhetene ønsker regjeringen å rette opp. Forslaget gjelder kun sikkerhetsnivået og endrer ikke lovverket hva angår om eller hvor lenge en domfelt skal være på dom til tvungent psykisk helsevern, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Dagens regelverk gir ikke god nok adgang til å undersøke om særlig farlige pasienter innfører farlige gjenstander som kniver, barberblad og skytevåpen inn i de regionale sikkerhetsavdelingene. Det er heller ikke adgang til å visitere besøkende eller kreve vandelsattest av personell. Disse svakhetene har vært påpekt av fagmiljøene, også før 22. juli 2011.

I lovforslaget som regjeringen legger frem i dag skal det legges til rette for en noe større, men begrenset adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger. Forslaget innebærer blant annet en større adgang til å ransake pasienter, kontrollere og begrense pasienters forbindelse med omverdenen, samt adgang til å visitere besøkende og utføre vandelskontroll av personer som skal arbeide ved regionale sikkerhetsavdelinger.

Det foreslås også en ny hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå med særlige sikkerhetsbestemmelser. Enheten skal være underlagt en av de regionale sikkerhetsavdelingene og må oppfylle kravene som stilles til helseinstitusjon. Det er ikke bestemt om og hvor en slik enhet eventuelt skal lokaliseres, men det åpnes for at den kan etableres innenfor murene til et fengsel.

- Jeg har vært åpen på at saken mot terrortiltalte etter handlingene 22. juli har aktualisert arbeidet med denne type lovendringer. En eventuell dom på tvungent psykisk helsevern skal etter loven gjennomføres i helseinstitusjon og overføring skal skje "umiddelbart" ved rettskraftig dom. Stortinget bør gis en mulighet til å vedta nødvendige lovendringer før sommeren, slik at sikkerheten kan være på plass raskest mulig. Jeg ser ulempene med den korte høringsfristen saken har hatt, men mener fortsatt at hensynet til sikkerheten og befolkningens behov for trygghet må veie tyngre, sier Strøm-Erichsen.

Som et ytterligere bidrag til å styrke sikkerheten, er det vedtatt å etablere en nasjonal koordineringsenhet som skal holde oversikt over personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern. De foreslåtte bestemmelsene skal blant annet regulere koordineringsenhetens adgang til å registrere opplysninger om de domfelte.

Les forslaget til endringer i psykisk helsevernlov

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter