Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

70 millioner til IKT-arbeidet i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til IKT i sykehusene for å få raskere avvikling av manuelle løsninger som diskett, faks og papir.

- Med denne satsingen følger vi opp stortingsmeldingen Én innbygger – én journal, digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Det er et mål at alle sykehus kan kommunisere elektronisk med fastleger og kommuner i løpet av 2014. Det vil kunne gi raskere oppfølging av pasienter som henvises, færre fristbrudd og bedre varsling til kommuner om pasienter som skrives ut fra sykehus til kommune, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Med dagens løsning for å henvise pasienter mellom sykehus, f.eks til sykehus med landsfunksjoner, kan det oppstå unødvendig ventetid og fristbrudd for pasienter. I tillegg er løsningen sykehusene har for å varsle pleie- og omsorgstjenestene i kommunene om utskrivningsklare pasienter basert på faks eller papir.

Overgang til fra papir til standardiserte elektroniske meldingene skal sikre at informasjonen kommer til rett mottaker, at det bekreftes at informasjonen er mottatt og at informasjonen i meldingen presenteres på en funksjonell måte hos mottakeren.

Meldingsutveksling er den viktigste elektroniske kommunikasjonsformen mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren. For at journalsystemene skal kunne sende og motta elektroniske meldinger over helsenettet må det implementeres en standardisert løsning som sikrer at meldingen knyttes til rett sted i journalen.

Ingen andre enn avsender og mottaker kan lese meldingene, som blir kryptert i det de sendes over sikkert nett.

- Ved å gjennomføre disse tiltakene vil sektoren få mer ut av IKT-systemene som allerede er innført og sektoren blir mer moderne i bruk av teknologi. I tillegg vil vi få bedre samhandling og sammenhengende pasientforløp. Tiltakene støtter på den måten opp om overgangen til én nasjonal journal, som er den langsiktige visjonen vi varslet i stortingsmeldingen.

Les mer om Revidert nasjonalbudsjett 2013

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter