Historisk arkiv

Mindre detaljert styring og utvidet åpningstid i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ønsker å forenkle og samordne kravene fra departementet til sykehusene, og redusere detaljstyringen slik at helseregionene og sykehusene får større frihet til å sette sine egne mål. Det var et av budskapene da statsråden avholdt foretaksmøter med helseregionene den 23. og 24. mai.

- Det er enkelte ganger nødvendig å sette en fot i bakken og rydde opp i det detaljnivået vi styrer sykehusene på. Samtidig kan jeg ikke se bort fra at jeg i fremtiden kan komme til å stille detaljerte krav dersom det er nødvendig, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Helse og omsorgsdepartementet starter nå en prosess med å gjennomgå styringsdokumentene for 2014. Det planlegges å samle kravene i større grad, slik at de faglige, organisatoriske og økonomiske kravene stilles i samme møte.

- Kravene skal samles om få, men viktige områder som for eksempel kvalitet og pasientsikkerhet, organisasjon og ledelse og brukerorientering. Jeg har så langt ikke sett at helseforetaksmodellen er til hinder for å gjøre endringer eller forenklinger, sier Støre.

Utvidet åpningstid på sykehusene

Helseregionene fikk i møtene i oppdrag allerede i år å iverksette tiltak for å utvide sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet i tidsrommet 08–17, innenfor dagens regelverk.

For neste år er helseregionene bedt om å legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt virksomhet på sykehusene innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid, mellom klokka 06 og klokka 21. Dette kravet skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene ved hovedtarifforhandlingene våren 2014.

- Vi har behov for å utnytte kapasiteten ved sykehusene våre bedre. Det gjelder både arealer, dyrt utstyr og mer fleksibel fordeling av arbeidsoppgaver mellom yrkesgruppene, sier Støre.

De regionale helseforetakene rapporterte i møtene på målene som var satt for 2012. Det er oppnådd flere forbedringer på blant annet kvalitet på sykehustjenester. Ventetiden har gått ned, andel som ikke får behandling innenfor medisinsk satt frist har gått ned og andelen korridorpasienter har gått ned.

- Dette er jeg glad for, men jeg vil fortsatt legge stort trykk på videre kvalitetsforbedring på sykehusene, sier Støre.

Samlet sett viser regnskapene for helseregionene et positivt resultat på 1,7 mrd. kroner i 2012. Dette gir rom for at regionene kan gjennomføre de investeringer de planlegger framover.

I møtet ble også vedtektene endret slik at regionale helseforetak kan inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter for å oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen.

Les protokollene fra foretaksmøtene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter