Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Økt satsing på omsorgstjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil fortsette den sterke satsingen på omsorgstjenestene i kommunene, og foreslår å bevilge 101 millioner kroner til 2000 heldøgns plasser i 2014. I tillegg foreslås 100 millioner kroner til Omsorgsplan 2020.

– Denne regjeringen har hatt en historisk satsing på omsorgstjenestene. Vi har økt antall årsverk i kommunene, styrket demenstilbudet og fått på plass investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Statsbudsjettet viderefører satsingen på økt kapasitet og bedre kvalitet i omsorgstjenestene, sier helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Husbanken gis rom til å gi tilsagn om tilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Regjeringen foreslår også at det legges til rette for etablering av 1200 nye dagaktivitetsplasser for personer med demens. Dagtilbud gir aktivitet og gode opplevelser til den enkelte og avlastning for pårørende. For å styrke kunnskapen og kompetansen i tjenestene til utviklingshemmede, foreslår regjeringen å bevilge 13 millioner kroner til opplæring og kunnskapsutvikling. Dette er ledd i regjeringens Omsorgsplan 2015.

Samtidig som dagens Omsorgsplan 2015 gjennomføres, har arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger i tråd med stortingsmeldingen Morgendagens omsorg startet. Tiltakene i Omsorgsplan 2020 vil inngå som nye elementer i Omsorgsplan 2015, og overlappe denne fram til og med 2015.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 100 millioner kroner til oppfølging og konkretisering av hovedsatsingene i Omsorgsplan 2020:

  • 34 millioner kroner til program for utvikling og implementering av velferdsteknologi.
  • 20 millioner kroner til et eget innovasjonsprogram som skal støtte og stimulere kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på helse- og omsorgsfeltet.
  • 10 millioner kroner til program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020. Tiltakene skal bidra til at pårørende blir verdsatt og synliggjort, og gi økt likestilling og mer fleksibilitet.
  • 17 millioner kroner til tiltak for å styrke det frivillige arbeidet i sektoren i 2014.
  • 19 millioner kroner til faglig omstillingsarbeid med fokus på hverdagsrehabilitering, aktivitet, sosialt nettverksarbeid og miljøbehandling.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter