Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Regjeringen fortsetter satsingen på rusfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke innsatsen på rusfeltet. Det er et mål å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene.

- Vi vil styrke antall behandlingsplasser med om lag 200 i de fire helseregionene, i tillegg til de nesten 1700 plassene vi har i dag. Den økte kapasiteten skal rette seg mot pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Det forutsettes at kjøp av plasser fra ideelle virksomheter gjøres i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Regjeringen er opptatt av at de ideelle institusjonene sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved anskaffelser.

- Personer med rusproblemer skader også andre enn seg selv. Et betydelig antall barn lever med foreldre som har et risikofylt alkoholkonsum. Derfor har vi foreslått 20 millioner kroner til etablering av nye lavterskeltiltak til gravide og foreldre med rus og psykiske problemer, sier Støre.

Tjenestene til personer med rusproblemer skal utvikles i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, jf. Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! Det er behov for nye samhandlingsmodeller og tiltak som bidrar til å sikre overgangene fra behandling på sykehus til oppfølging i kommunene.

- For å redusere frafall fra rusbehandling vi vil vi opprette egne drop-out team i de regionale helseforetakene, og opprette en egen tilskuddsordning for å utvikle samarbeidsprosjekter om pasienter som skal skrives ut, sier Støre.

Siden 2005 er de særskilte bevilgningene til rusfeltet dermed økt med vel 1,2 milliarder kroner.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter