Historisk arkiv

Regjeringen oppnevner prioriteringsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

- Skal vi oppnå våre grunnleggende helsepolitiske mål, må vi prioritere. Og skal vi prioritere riktig, trenger vi gode og gjennomtenkte kriterier, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

- Utvikling i behandlingsmetoder, teknologi, demografi, sykdomsbyrde og forventninger gjør det nødvendig med en ny utredning om hvordan vi best prioriterer helsetjenestens ressurser, sier Støre.

Prioriteringsutvalget vil bestå av personer som har stor faglig ekspertise, personer med bred samfunnsforståelse og relevant erfaring fra helsesektoren, og personer som ivaretar pasientperspektivet.-­ Samfunnet vil bruke en økende del av sin verdiskaping på helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Men heller ikke i Norge vil det være mulig å etterkomme alle ønsker om behandling, rask tilgang og kostbar medisinsk teknologi. Ressursene vil alltid være begrenset, samtidig som forventningene og mulighetene vokser. Derfor må vi prioritere og ha en opplyst samfunnsdebatt om valgene vi tar som samfunn og ute i den daglige hverdagen i helse-Norge, sier Støre.

Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenester. Helsetjenesten skal være av god kvalitet, gi mest mulig helse for ressursene som anvendes i tjenesten, og sikre likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Norge har lang tradisjon for å jobbe systematisk med spørsmål rundt prioriteringer i helsetjenesten. Spørsmål knyttet til prioritering i helsetjenesten ble på 1980- og 1990-tallet drøftet i to offentlige utvalg, de såkalte Lønningutvalgene.

-­ Prioritering er et vanskelig og viktig tema, som vi må våge å ha en åpen diskusjon om. Jeg har derfor i mandatet bedt utvalget om å sørge for bred involvering av alle relevante aktører. Klinikere, pasienter, industrien, ansatte i helsesektoren og innovasjons- og forskningsmiljøene blir involvert. Vi må alle jobbe godt sammen for å sikre gode demokratiske prosesser for prioriteringer i helsesektoren i tiden som kommer, sier Støre.

Utvalgets medlemmer er:

 • Professor Ole Frithjof Norheim (leder), Bergen
 • Avtroppende stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
 • Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Oslo
 • Fastlege Bente Aschim, Oslo
 • Administrerende direktør Stener Kvinsland, Bergen
 • Avtroppende stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Ørland
 • Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
 • Professor Reidun Førde, Oslo
 • Professor Jan Abel Olsen, Tromsø
 • Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse, Oslo
 • Påtroppende assisterende direktør i Helsedirektoratet Øystein Mæland, Oslo
 • Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
 • Avdelingsoverlege Atle Moen, Asker

Mandat  

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter