Historisk arkiv

Til kamp mot folkesykdommene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vår tids største helseutfordring er de ikke-smittsomme sykdommene. Nå lanserer regjeringen en felles strategi for hvordan Norge skal forebygge og behandle de fire største folkesykdommene.

- Sykdom skyldes i økende grad måten vi lever på, mat med for mye salt, sukker og usunt fett, og for lite fysisk aktivitet. Ikke-smittsomme livsstilssykdommer er vår tids største helseutfordring, både i Norge og i verden. Dette er sykdommer som ofte kan forebygges. Vi må forebygge bedre, fange opp sykdom i en tidlig fase og fremme helse i alle sektorer i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre, Lisbet Rugtvedt, Anne Lise Ryel, Nina Skille  og Frode Jahren.
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre lanserte NCD-straegien sammen med Lisbet Rugtvedt generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen, Nina Skille forbundsleder i Diabetesforbundet og Frode Jahren generalsekretær i LHL. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Hvert år dør nærmere 8000 personer i Norge av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft før de har fylt 75 år. Disse folkesykdommene, kalt noncommunicable chronic diseases, NCD-sykdommer, medfører lidelse for mange og betydelige helse- og omsorgsutgifter for samfunnet.

For hundre år siden var smittsomme sykdommer hovedårsak til for tidlig død. Fattigdom var den største risikofaktoren. I dag dør 80 prosent av kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. Mange dør alt for tidlig. Risikofaktorene heter nå tobakk, alkohol, sukker, salt, fett og stillesitting.

Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av disse sykdommene med 25 prosent innen 2025. Årsakene og risikofaktorene til disse sykdommene har mange fellestrekk. Derfor må sykdommene møtes med felles innsats.

- Med den nye NCD-strategien er Norge det første landet som følger opp forpliktelsene overfor WHO med en felles strategi for hvordan vi bedre skal forebygge og behandle disse sykdommene, sier Støre.

Strategien er utarbeidet i tett dialog med de fire store pasientorganisasjonene som utgjør NCD-alliansen; Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Arbeidet skal følges opp sammen med disse organisasjonene.

Det er også besluttet å opprette et folkehelsepolitisk råd, ledet av helse- og omsorgsministeren. Rådet skal bidra til politisk oppmerksomhet og bred forankring av folkehelsearbeidet på tvers av fagområder og sektorer, samt oppfølging av Folkehelsemeldingen og NCD-strategien.

- Jeg er glad for det tette samarbeidet vi har hatt med pasientorganisasjonene om NCD-strategien. Vi må ta vår tids epidemi på alvor. Alt for mange vil dø for tidlig hvis vi ikke retter større oppmerksomhet mot forebygging og behandling av disse sykdommene nå. For å lykkes, er vi avhengige av tett samarbeid med frivillige organisasjoner, sier Støre.

- Dette er en anerkjennelse av arbeidet organisasjonene har gjort på dette området. Det er et viktig signal at Norge er det første landet som lager en felles strategi for å følge opp de forpliktelsene vi har overfor WHO på ikke-smittsomme sykdommer, sier lederne i de fire store pasientorganisasjonene, Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen, Nina Skille forbundsleder i Diabetesforbundet, Lisbet Rugtvedt generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse og Frode Jahren generalsekretær i LHL.

Les NCD-strategien

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter