Historisk arkiv

Legemiddelindustriens makt i WHO og i Norge - spørsmål nr 216 til skriftlig besvarelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svarer på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir-Ketil Hansen om legemiddelindustriens makt i WHO og i Norge.

Det vises til ekspedisjon av 19. november 2009 fra Stortingets president med følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Geir-Ketil Hansen:

På hvilken måte blir dette tatt opp av regjeringa i WHO, og på hvilken måte jobber regjeringen for å stramme inn overfor legemiddelindustriens makt, i WHO og i Norge?

Begrunnelse:
11. juni i år erklærte WHO svineinfluensaen for en pandemi, noe som betød enorme økonomiske gevinster for legemiddelindustrien. Det har senere kommet frem at flere av rådgiverne som WHO har brukt sto på lønningslistene til legemiddelselskapene (Vårt Land 17.11.09). Det er beregnet at legemiddelindustrien i år vil omsette vaksine for opp mot 62 mrd kr.

Svar:
I arbeidet mot pandemisk influensa har vi tre hovedstrategier: Generelle hygienetiltak som hoste- og håndhygiene, en nylig utviklet vaksine og antivirale legemidler. Legemiddelindustrien er en meget viktig aktør både når det gjelder produksjon av vaksiner og av legemidler. Jeg er meget fornøyd med at Norge har sikret tilstrekkelige lagre både av vaksinen Pandemrix og av antivirale legemidler, slik at vi effektivt kan bekjempe pandemien i Norge.

Det er viktig at det eksisterer ryddige forhold mellom helsemyndighetene og legemiddelindustrien, og at dette forholdet baserer seg på åpenhet og gjensidig tillit. Det er en kjent sak at flere av de beste fagfolkene på dette området, både i Norge og ellers i verden, i tillegg til å arbeide for anerkjente universiteter ofte også arbeider for legemiddelindustrien. Det eksisterer imidlertid regelverk både i WHO og i Norge, som skal sikre at personer med mulig dobbeltrolle skriftlig gjør rede for disse.

Som representanten Geir-Kjetil Hansen korrekt påpeker, erklærte Verdens helse-organisasjon (WHO) pandemi 11. juni i år. Dette var i samsvar med de internasjonalt anerkjente kriteriene for å erklære en pandemi i henhold til WHOs beredskapsplan. WHOs beslutning om å erklære en pandemi var bl.a. basert på råd fra en internasjonal ekspertgruppe forhåndsoppnevnt etter faglige kriterier. Medlemmene av ekspertgrupper oppgir skriftlig til WHO sine potensielle interessekonflikter. WHO har senere fått anerkjennelse fra medlemslandene for sin håndtering av pandemien.

Når det gjelder forholdene mellom helsepersonell og legemiddelindustrien i Norge, setter helsepersonellovens § 9 grenser for hvilke ytelser personell kan motta. Med hjemmel i bestemmelsen tredje ledd er det også gitt en egen detaljert forskrift om dette, jamfør også helsepersonelloven § 19 om melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet. Endelig er det inngått samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen om kontakt og ytelser mellom industri og leger. Denne avtalen utdyper/supplerer ovennevnte regelverk. Tilsvarende er det inngått samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen og de regionale helseforetakene om kontakt/ytelser mellom industri, helseforetak og helseforetakenes ansatte.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen