Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Spørsmål nr. 1700 til skriftlig besvarelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svarer på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg om eventuell helserisiko ved EISCAT forskningsstasjon.

Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 21. juni 2011 vedlagt spørsmål nr. 1700 til skriftlig besvarelse fra representanten Øyvind Korsberg.

Spørsmål:
EISCAT forskningsstasjon ved Ramfjorden utenfor Tromsø bruker sterke sender og mottaker i sitt arbeide. Ifølge opplysninger jeg har mottatt (se vedlegg) så er det mye usikkerhet knyttet til om aktiviteten medfører helerisiko. Medfører aktiviteten ved EISCAT noen helserisiko for de som er på anlegget, beboere i området, og for utendørsaktivitet?

Svar:
Sikkerheten ved EISCAT- anleggene med hensyn til strålevern er ivaretatt når krav fastsatt i strålevernloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. Kravene innebærer at strålevern må ivaretas for ansatte på anlegget, for beboere i området og for utendørsaktiviteter i området. Staten strålevern har som tilsynsmyndighet gjennomført flere tilsyn ved anleggene og foretatt vurderinger av eksponeringsforholdene for ulike spørsmålsstillinger. Den siste vurderingen ble utført i 2009 basert på målinger utført av Post- og teletilsynet. Målingene og vurderingene viser at reell eksponering av personer som arbeider på anlegget og for personer som bor i området og på områder for utendørsaktiviteter, ikke medfører at grenseverdier overskrides. De aller fleste målepunkter har feltstyrker langt under grenseverdiene.  Dette er det grundig redegjort for i brev fra Statens strålevern til berørte i området (både yrkeseksponeringen og eksponering av befolkningen forøvrig). 
 
EISCAT-radarene er driftet slik at antennene sender signalene ut i atmosfæren og er rettet slik at radarstrålen går høyt over horisonten. De er utstyrt med brytere som gjør at strålen brytes, dersom strålen rettes lavere enn en gitt vinkel. Sendereffektene ved anleggene er høye, og det er derfor innebygget sikkerhetstiltak for å forhindre at strålen kan rettes mot personer eller mot omgivelser der personer kan oppholde seg. Risikoen for at anleggets sikkerhetssystemer deaktiveres med forsett ansees som meget liten.
 
EISCAT-organisasjonen eier og driver store vitenskapelige instrumenter for forskning innen geofysikk i det nordlige Skandinavia på vegne av sine medlemsinstitusjoner i Finland, Frankrike, Japan, Norge, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Organisasjonen har som formål å gi sine medlemmer tilgang til anlegg av ypperste klasse for forskning, å utvikle og vedlikeholde en database over ionosfæriske observasjoner ved høye bredde¬grader, samt å sørge for praktiske, relevante og attraktive muligheter for forskning og undervisning. EISCAT brukes både til rutineobservasjoner, for å skaffe datasett over typisk ionosfære over lang tid og til spesielle eksperimenter som ledd i forskningen til vitenskapsfolk fra medlemslandene og ellers i verden.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen