Historisk arkiv

Behandling av saker om straff utenfor Norges territorialfarvann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til en endring i straffeprosessloven som åpner for å gi tilpassede regler om norske myndigheters behandling av saker om straff utenfor Norges territorialfarvann.

Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen påbegynner i juni sitt oppdrag i arbeidet mot piratvirksomhet i NATO-operasjonen Ocean Shield.

Det er behov for tilpassede regler om behandlingen av pågrepne pirater mens de er om bord på det norske marinefartøyet. Så snart den foreslåtte forskriftshjemmelen er vedtatt, vil det bli fastsatt en forskrift med slike regler.

– Internasjonale marinestyrker har i stor grad bidratt til å redusere det somaliske piratproblemet og trygge sjøfolkenes hverdag. Når Norge nå skal delta i dette viktige arbeidet er det behov for tilpassede regler om behandling av pågrepne pirater, sier justisminister Grete Faremo.

Norske myndigheter legger opp til at eventuell strafforfølgning bør skje i regionen. Det er nylig oppnådd enighet med Seychellene om vilkårene for at videre strafforfølgning kan skje der.

– Det er viktig at strafforfølgning av sakene skjer i regionen. Jeg er derfor glad for at vi har kommet til en enighet med Seychellene som åpner for videre strafforfølgning av saker mot pågrepne pirater der, sier justisminister Grethe Faremo. Det fører til et behov for tilpassede regler om behandling av pågrepne pirater inntil overføring eventuelt kan skje.