Historisk arkiv

Utlendingsmyndighetene har behandlet Norsk PENs henvendelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet oversendte henvendelsen fra Norsk PEN til UDI for vurdering og besvarelse. UDI har nå svart at Snowden ikke er omfattet av fribyordningen, og derfor heller ikke tilhører personkretsen som Norsk PEN kan fremme anmodning om å vurdere for overføring.

Justis- og beredskapsdepartementet mottok onsdag en henvendelse fra Norsk PEN om å hente Snowden til Norge gjennom ordningen for overføringsflyktninger. Dette er en ordning som i utgangspunktet brukes overfor personer som anmodes overført av UNHCR eller andre utpekte organisasjoner. I henhold til gjeldende retningslinjer er Norsk PEN en av de organisasjonene som kan fremme anmodning om å vurdere overføring. Dette gjelder imidlertid bare skribenter som omfattes av den såkalte fribyordningen.

Departementet oversendte henvendelsen fra Norsk PEN til UDI for vurdering og besvarelse. UDI har nå svart at Snowden ikke er omfattet av fribyordningen, og derfor heller ikke tilhører personkretsen som Norsk PEN kan fremme anmodning om å vurdere for overføring.

– Jeg har merket meg UDIs svar til Norsk PEN vedrørende overføring av Edward Snowden til Norge, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Jeg vil tilføye at Snowden er ønsket utlevert av USA i anledning strafforfølgning. Strafforfølgning i demokratiske stater med slikt strafferettssystem som det amerikanske, faller i utgangspunktet utenfor asylretten. Det er ikke aktuelt å benytte ordningen for overføringsflyktninger for å vurdere beskyttelse i dette tilfellet, sier justis- og beredskapsministeren.

Edward Joseph Snowden fikk mandag avslag av UDI på en søknad om asyl i Norge. Søknaden ble avslått på formelt grunnlag, under henvisning til at det er en forutsetning for å ha rett til asyl i Norge, at man befinner seg i Norge eller på norsk grense når søknaden fremmes. Avslaget kan påklages til UNE.

Departementets svar på henvendelsen fra PEN