Historisk arkiv

Historisk arkiv

Alternative reaksjoner for mindre narkotikalovbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan blant annet få tilbud om motivasjonssamtaler i stedet for bøter. Forslagene sendes nå på høring.

Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan blant annet få tilbud om motivasjonssamtaler i stedet for bøter. Det foreslår en arbeidsgruppe som har sett på alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Forslagene sendes nå på høring.
I 2009 ble det gitt over 5000 forelegg i størrelsesorden 2000 – 10 000 kroner for bruk og besittelse av narkotika.

– Arbeidsgruppens forslag innebærer at man i mindre grad vil gi forelegg til personer som har et problematisk forhold til narkotika. I stedet gis mer målrettede reaksjoner som direkte knytter seg til et rusmiddelmisbruk, sier justisminister Grete Faremo.

De foreslåtte tiltakene retter seg først og fremst mot unge, og er basert på samtykke fra den enkelte.
Arbeidsgruppen foreslår et tosporet system:
• Kortvarig intervensjon i form av motivasjonssamtale.
Motivasjonssamtalen er ment for personer som kun har brukt narkotika noen få ganger, og skal medvirke til bevisstgjøring og endring av eget rusbruk.

• Et mer langvarig intervensjonsprogram.
Intervensjonsprogrammet retter seg mot personer som er avhengige, eller står i fare for å bli det. Formålet er å fremme brukerens rehabilitering, blant annet ved at vedkommende får tilgang til de ordinære helse- og velferdstjenestene gjennom programmet.

En egenkartlegging av rusbruk (screening) skal være med på å avgjøre hvilken alternativ reaksjon vedkommende bør ha.

– Målet er å komme tidligere inn i forhold til unge som står i fare for å utvikle et problematisk forhold til narkotika og rus. Vi tror disse tiltakene vil virke bedre enn bøter, både for å få ned antall mindre narkotikalovbrudd, og for å få ungdommene på rett kjøl. Dette vil vi følge opp i den varslede stortingsmeldingen om ruspolitikken, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forslagene gjelder følgende narkotikalovbrudd
• Bruk og besittelse av narkotika, jf. legemiddelloven § 24 (1) jf. § 31 (2).
• Oppbevaring av små kvanta til egen bruk og salg av små kvanta for å finansiere egen bruk, jf. nedre sjikt av straffeloven § 162 (1).

Arbeidsgruppen åpner for at også annen mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet kan omfattes av ordningen, der særlige grunner taler for.

Forslagene kommer fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag om å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Rapporten ble overlevert til Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 4. juli 2011.

Høringsfristen er satt til 23. april 2012.