Historisk arkiv

Foreslår strengere kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å hindre fremtidige terroranslag foreslår en arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en rekke tiltak som skal sikre økt regulering og kontroll med tilgangen til ammoniumnitrat.

Arbeidsgruppen ble nedsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i februar.

– Jeg har ventet utålmodig på arbeidsgruppens rapport, og vil gå nøye gjennom tiltakene som foreslås, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arbeidsgruppen har lagt vekt på at tiltakene som foreslås skal bidra til å styrke samfunnets oversikt over stoffer og stoffblandinger som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat. Tiltakene vil skjerpe kontrollen med hensyn til import, produksjon, omsetning og sluttbruk.

Tiltakene skal bidra til å gjøre det vanskeligere å foreta uønskede villede handlinger, inkludert planlegging og gjennomføring av terroranslag ved bruk av ammoniumnitrat. Gruppen legger vekt på at det må være en logisk sammenheng mellom krav som stilles til de forskjellige aktørene og risikoen samfunnet står overfor. I tillegg skal tiltakene være gjennomførbare ut fra en overordnet kost-nyttevurdering, og ikke legge urimelige byrder på enkeltaktører eller grupper.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått i oppdrag å levere en vurdering til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. oktober 2012 knyttet til ytterligere 14 kjemiske stoffer som kan benyttes til å lage bomber. Forslagene i den mottatte rapporten er søkt sett i sammenheng med tiltak som vil være relevante å foreslå også for disse 14 stoffene.

Les rapporten (pdf, 1 mb)