Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013

Mer trygghet og bedre beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter arbeidet for å skape mer trygghet og mindre kriminalitet og foreslår å styrke budsjettet med 713,1 millioner kroner. Store deler av økningen går til oppfølging av 22. juli-kommisjonens forslag til bedre beredskap. I tillegg foreslår regjeringen en milliardinvestering i nye redningshelikoptre.

– Kjernen i regjeringens politiske prosjekt er å understøtte et samfunn med små forskjeller, der folk opplever trygghet, deltakelse og tilhørighet i små og store fellesskap. Dette krever en velfungerende justispolitikk, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

22. juli-kommisjonen konkluderte med at lærdommene etter 22. juli i større grad handler om «ledelse, samhandling, kultur og holdninger – enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, organisering eller store verdivalg».

– Disse lærdommene kan ikke vedtas. De må utvikles over tid. Men vi må starte nå, og vi må begynne på toppen, hos oss selv. Med dette budsjettforslaget setter jeg et forsterket lederansvar og endringsledelse på dagsorden, både i Justis- og beredskapsdepartementet og justissektoren for øvrig, sier Faremo.

 

Styrket sentral krisehåndtering
– Justis- og beredskapsdepartementet skal ta et større lederansvar og vi må endre vår måte å lede på. Grepene vi har tatt med sivilt situasjonssenter og styrking av den sentrale kriseledelsen i departementet, peker i riktig retning. En forsterket rolle som pådriver krever ny kompetanse, sier Faremo.

Regjeringen foreslår derfor å styrke beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i departementet med 40 millioner kroner neste år.

En viktig del av departementets pådriverrolle er å intensivere tilsynsaktiviteten med andre departementer og underliggende etater. Gjennom tilsyn skal det påses at samtlige departementer har oversikt over risiko og sårbarhet i egen sektor, gjennomfører tiltak og øver regelmessig.

 

Døgnbemannet sivilt situasjonssenter
For å styrke Justis- og beredskapsdepartementets evne til krisehåndtering er det i 2012 opprettet et døgnbemannet sivilt situasjonssenter. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til dekning av helårsvirkningen i 2013.

 

Ledelsesutvikling i politiet
Politidirektøren jobber nå med et bredt anlagt endringsprogram i Politidirektoratet. Dette endringsprogrammet foreslår regjeringen å styrke med 25,5 millioner kroner til neste år. Ledergruppen i direktoratet vil bli utvidet for å forsterke kompetanse og gjennomføringskraft. Det er tatt strukturelle grep ved å etablere egne avdelinger for IKT og for beredskap.

– Politiet står overfor utfordringer som krever sterkere lederskap, økt kompetanse om kommunikasjonsteknologi og en kultur for leveranser, sier Faremo.

 

IKT i politiet
Politiets IKT-infrastruktur og dagens straffesakssystemer trenger omfattende fornying og oppgradering. Arbeidet med IKT i politiet fortsetter i 2013. Ny IKT-infrastruktur skal etter planen være ferdig innført i politidistriktene i 2013. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer. Regjeringen har valgt en konseptstrategi for nye straffesakssystemer i politiet som innebærer en omfattende fornying av politiets IKT-systemer. Det foreslås 30 millioner kroner til dette arbeidet i 2013. Det er i 2011 og 2012 satt av om lag 250 millioner kroner innenfor politiets driftsramme til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer. Det er behov for å sette av midler til IKT-fornying også i 2013.

 

Beredskapssenter for raskere respons
Et nytt beredskapssenter i Oslo som samler Beredskapstroppen, hundetjenesten og politihelikoptrene er under planlegging, i tråd med 22. juli-kommisjonens anbefaling. Det vil bedre politiets beredskap og responstid. Regjeringen har stilt en tomt på Alnabru i Groruddalen til disposisjon for senteret.

– Vi foreslår nå å bevilge 10 millioner kroner til planlegging av nytt beredskapssenter, sier Faremo.

 

Politihelikopter operativt døgnet rundt
Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 10 millioner kroner. Styrkingen skal gå til vedlikehold og oppgradering av utstyr til politihelikopter for å sikre forutsigbarhet og døgnkontinuerlig drift av politihelikoptertjenesten.

– Vi har bedt Politidirektoratet om å iverksette alle hjelpetiltak for raskest mulig å sikre døgnkontinuerlig drift og følger dette arbeidet tett, sier Faremo.

 

Utdanne flere politifolk
Regjeringen vil styrke politiet gjennom et høyt opptak til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. Fra 2010 ble opptaket økt til 720 studenter. – Dette nivået vil vi videreføre også i 2013, sier Faremo. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

 

Flere operative politifolk
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet med 150 millioner kroner til økt bemanning. Tiltaket innebærer om lag 70 nye årsverk i Oslo politidistrikt og inntil 280 nye årsverk i politi- og lensmannsetaten for øvrig.

– Dette legger til rette for at politimestrene skal kunne ansette det første rekordhøye kullet på 720 avgangsstudenter fra Politihøgskolen. Det skal bidra til flere operative polititjenestemenn i alle distrikt, mer trygghet og mindre kriminalitet, sier Faremo.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til politiet til dekning av helårsvirkningen av å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2012.

 

En robust sikkerhetstjeneste
Det er avgjørende for vår trygghet at vi har en sikkerhetstjeneste som er godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til PST med 30 millioner kroner for å styrke organisasjonen både bemanningsmessig og knyttet til drift og investeringer. Vi har dessuten nedsatt et eksternt utvalg som gjennomgår situasjonen i PST.

 

Nye redningshelikoptre
Regjeringen foreslår å skaffe inntil 16 nye, moderne, allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge. – Dette er en milliardinvestering i redning og beredskap i Norge og vil forbedre redningshelikoptertjenestens evne til å løse viktige samfunnsoppgaver som søk, redning og luftambulanse. Vi må sørge for best mulig utnyttelse av samfunnets samlede beredskapsressurser. Derfor har vi også klargjort retningslinjene for bruk av redningshelikoptrene for å sikre politiet høy prioritet og rask responstid ved akutte hendelser, sier Faremo.

De nye helikoptrene skal kunne redde 20 mennesker helt ute ved 150 nautiske mil fra grunnlinjen. Det er i budsjettforslaget tatt kostnadsmessig høyde for inngåelse av kontrakt om leveranse av nye redningshelikoptre, men av hensyn til anbudskonkurransen oppgis ikke det konkrete beløpet.

Samtidig foreslår regjeringen å styrke redningstjenesten med 300 millioner kroner for å sikre videre drift av dagens fastlandsbaserte redningshelikopterflåte med Sea King-helikoptre. I tillegg foreslås det å videreføre styrkingen av driften av helikoptrene med 40 millioner kroner fra 2012. Til sammen foreslås det å avsette 340 millioner kroner for å ivareta et økende vedlikeholdsbehov av Sea King-maskinene i 2013.

 

Styrking av DSB
Regjeringen foreslår å styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med 45 millioner kroner. Dette vil innebære en styrking av arbeidet med øvelser, planverk, analyse og tilsyn. – Bare gjennom å lære av øvelser, blir vi bedre forberedt ved neste krise, sier Faremo. DSBs arbeid med å begrense tilgang av kjemikalier skal også styrkes.

 

Bedre nødvarslingssystem
COSPAS-SARSAT (C/S) er et nødvarslingssystem innen internasjonal redningstjeneste som benytter satellitter for å fange opp nødsignaler og angi posisjonen til den som er i nød. Ny teknologi skal erstatte dagens system og C/S-utstyr skal plasseres i nye satellitter. Dette vil gi en bedre redningstjeneste gjennom mer nøyaktig posisjonsbestemmelse av nødstedte, raskere varsling og en tilbakemeldingsfunksjon som viser at nødhjelp er på vei. Regjeringen vil derfor oppgradere hovedredningssentralen.

 

Bedre IKT-sikkerhet
Regjeringen prioriterer arbeidet med datasikkerhet høyt og foreslår å styrke NorCERT med 32,6 millioner kroner. Det betyr at senteret kan doble kapasiteten og dermed få på plass bedre beredskap døgnet rundt. Budsjettøkningen vil legge til rette for å styrke og videreutvikle NorCERT som et operativt nasjonalt sektorovergripende senter for håndtering av trusler og angrep på samfunnskritiske IKT-systemer. Det nordiske samarbeidet blir også styrket. Bevilgningen er over Forsvarsdepartements budsjett.

 

Forskning på samfunnssikkerhet og beredskap
Terroraksjonen 22. juli 2011 aktualiserer økt forskningsinnsats innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har andre hendelser, som ekstremvær og ras, problemer med telenettet og ulykker til sjøs, vist behov for større forskningsinnsats med et sektorovergripende perspektiv. JD vil i samarbeid med andre departementer starte opp et nytt forskningsprogram innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i regi av Norges Forskningsråd. Det foreslås avsatt 20 millioner kroner til forskningsprogrammet i 2013. 

 

 

Til toppen