Historisk arkiv

Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet

Oppfølgingen etter 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Læring etter terrorangrepene 22. juli 2011 er et sentralt tema i den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet.

En viktig del av oppfølgingen etter 22. juli er å identifisere læringspunkter og nødvendige tiltak. Derfor satte regjeringen ned 22. julikommisjonen. Kommisjonens rapport legges frem 13. august og vil bli svært viktig for regjeringens videre oppfølging. 

– Samtidig har regjeringen hele veien fremholdt at der vi ser forbedringspunkter, ser vi ingen grunn til å vente. Vi har iverksatt og vil fortløpende iverksette tiltak basert på de erfaringer som allerede foreligger, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

Noen av tiltakene er nedfelt i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet, som legges frem i dag. Som tidligere lovet, kommer meldingen kort tid etter fremleggelsen av ny langtidsplan for Forsvaret. Det gjøres for at den samlede beredskapen, både på sivil og militær side, skal kunne sees i nær sammenheng 

I samfunnssikkerhetsmeldingen redegjøres det for hovedpunktene i de interne evalueringene til blant andre Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralen og Direktoratet for nødkommunikasjon. Særlig vekt er lagt på å identifisere nye nødvendige tiltak i oppfølgingen av disse evalueringene.

  

Hovedpunkter:

  • Det er viktig med godt samarbeid mellom politiet, helsetjenester og brann- og redningstjenesten under politiaksjoner og på et innsatssted. Derfor tar Justis- og beredskapsdepartementet sikte på å utarbeide nasjonale retningslinjer for varsling, roller, ansvar og samarbeid på et innsatssted.
  • Kommunikasjon er viktig i all krisehåndtering. Derfor vil Justis- og beredskapsdepartementet ha en gjennomgang av politiets planverk og kompetanse for situasjonsrapportering.
  • PST må være godt rustet for å ivareta sine oppgaver, både når det gjelder ressurser og kompetanse. Derfor gjennomføres en ekstern gjennomgang av PST i 2012
  • Et nytt varslingssystem for riksalarm er utredet og vil bli testet og iverksatt så raskt som mulig. Status vil bli gitt i budsjettproposisjonen for neste år.
  • Politihelikopterberedskapen er styrket fra 1. juni. Oslo politidistrikt har nylig leid et helikopter av engelsk politi for å sikre at det alltid er et tilgjengelig politihelikopter.
  • Regjeringen prioriterer å etablere et beredskapssenter i Oslo for helikopterberedskap, beredskapstroppen og hundetjenesten.
  • Militær helikopterberedskap på Rygge er reetablert og kan yte transportstøtte til politiet ved anmodning. Det tas sikte på at denne beredskapen utvides til også å omfatte håndhevelsesbistand.  
  • Retningslinjene for bruk av Sea King-redningshelikoptrene er klargjort for å sikre at politiets anmodninger om transportstøtte i akutte situasjoner gis høy prioritet.

Det sivilt-militære samarbeidet styrkes. Det er et mål at Forsvaret skal være beredt til å bistå politiet med tilgjengelige og relevante kapasiteter i forbindelse med terror og annen alvorlig kriminalitet.

 

Mer om stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet