Historisk arkiv

Skjerpede krav til regelverk for informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Et utvalg som har gjennomgått informasjonsutvekslingen mellom kriminalomsorgen og politiet, leverte i dag sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet. Utvalget foreslår et klarere hjemmelsgrunnlag for informasjonsflyt mellom de to etatene. Utvalget foreslår også flere tiltak som skal sikre at informasjonsutvekslingen fungerer effektivt for å forebygge alvorlig kriminalitet.

Et utvalg som har gjennomgått informasjonsutvekslingen mellom kriminalomsorgen og politiet, leverte i dag sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet.

Utvalget foreslår et klarere hjemmelsgrunnlag for informasjonsflyt mellom de to etatene. Utvalget foreslår også flere tiltak som skal sikre at informasjonsutvekslingen fungerer effektivt for å forebygge alvorlig kriminalitet.

 

Pressemelding fra INFOFLYT-utvalget:

Utvalget mener at kriminalomsorgen skal bidra til å ivareta samfunnssikkerheten og forebygge kriminalitet i et samarbeid med politiet. Dette er i tråd med klare føringer i Stortingsmeldingen Meld St. 7 (2010-2011) om kampen mot organisert kriminalitet.

Det er nødvendig å utveksle informasjon mellom kriminalomsorgen og politiet.

Formålet er å sikre at kriminalomsorgen får informasjon fra politiet som er viktig for ivaretakelsen av den generelle sikkerheten i fengslene. Videre trenger kriminalomsorgen tilstrekkelig informasjon fra politiet for å kunne treffe nødvendige sikkerhetsmessige tiltak rundt den enkelte innsatte for å forebygge eller forhindre ny kriminalitet. Endelig trenger politiet nødvendig informasjon om den innsatte for å kunne forebygge eller forhindre alvorlig kriminalitet

 

INFOFLYT-systemet
Et system for utveksling av særlig beskyttelsesverdig informasjon ble etablert i 2004 og ble kalt INFOFLYT. Systemet har vært gjenstand for kritikk fra Sivilombudsmannen på grunn av tvil om kriminalomsorgen har et klart nok hjemmelsgrunnlag og fra Riksrevisjonen om systemet fungerer effektivt nok for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

 

Utvalgets forslag 
Fordi INFOFLYT kan innebære at det kan treffes tiltak som kan være inngripende for den innsatte når det gjelder straffegjennomføringen og progresjonen i denne, er det nødvendig å ha klare regler for hvilke personvernmessige rettigheter de innsatte skal ha. Utvalget foreslår derfor et klart hjemmelsgrunnlag for INFOFLYT. Det omfatter blant annet regler for innsattes rett til innsyn i opplysninger som behandles om dem.

Utvalget foreslår en klar lovregulering i straffegjennomføringsloven for INFOFLYT, som tilpasses politiregisterloven. Det foreslås forskrifter og skisser til administrative rutiner for kriminalomsorgen som skal bidra til å sikre ensartet behandling av personopplysninger i INFOFLYT, samtidig som personvernet ivaretas.

Utvalget foreslår også tiltak som skal sikre at INFOFLYT baseres på tillit og godt samarbeid mellom politiet og kriminalomsorgen. INFOFLYT foreslås å være underlagt sentral koordinering og kontroll.

 

Utvalget foreslår 3 endringer i straffegjennomføringsloven for å:

 • gi en entydig hjemmel for INFOFLYT ved å slå fast at kriminalomsorgen skal bidra til å forebygge, forhindre og bekjempe alvorlig kriminalitet
 • gi hjemmel for utlevering av opplysninger i INFOFLYT til politiet for å bidra til kriminalitetsbekjempelsen
 • sikre den registrertes rettigheter ved behandling av personopplysninger i INFOFLYT.

 

Utvalget foreslår regler med hjemmel i loven som skal sikre:

 • klare retningslinjer for hvilken informasjon som skal registreres, hvem det kan behandles opplysninger om og hvordan informasjonen skal behandles
 • personvernet ved krav til kvalitet, formålsbestemthet, innsyn mv.
 • kompetanse og tilstrekkelige personellressurser i kriminalomsorgen
 • en klarere ledelsesforankring
 • et system for tilsyn og kontroll i kriminalomsorgen
 • klare regler om de innsattes klagerett.

 

Andre sentrale vurderinger utvalget har gjort:

 • Det bør vurderes om det er behov for en klarere lovregulering av behandling, herunder utlevering av beskyttelsesverdig informasjon også utenfor INFOFLYT.
 • Opplysningene i INFOFLYT bør integreres i et moderne og databasert saksbehandlings og arkivsystem.
 • Det bør etableres systemer for sikker overføring av informasjon mellom politiet og kriminalomsorgen og mellom kriminalomsorgens enheter.

 

Utvalgets rapport

 

Utvalgets sammensetning

 • Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, Justis- og beredskapsdepartementet (leder)
 • Fagdirektør Sylvia Peters, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Politiadvokat Per Håkon Sand, Oslo Politidistrikt
 • Avdelingsdirektør Kim Ellertsen, Datatilsynet
 • Fengselsleder Tom A. Enger, Ullersmo fengsel

 

Utvalgets sekretær har vært seniorrådgiver Tor André Jenssen, Justis- og beredskapsdepartementet.

 

 

Kontaktperson
Utvalgets leder Karen Alette Melander, mobil: 911 16 266.