Historisk arkiv

Staten anker dom i tomtefestesaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 dom i den såkalte tomtefestesaken. Justis- og beredskapsdepartementet anmoder nå om at dommen fra 12. juni bringes inn for EMDs storkammer.

Regjeringen går inn for at den gjeldende forlengelsesretten videreføres i en begrenset periode gjennom en midlertidig lov, og vil om kort tid fremme forslag om dette for Stortinget.

EMD kom til at retten til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, jf. tomtefesteloven § 33, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1.

Tomtefeste berører mange interesser i det norske samfunnet. Tomtefesteloven § 33 ble i 2004 derfor til på grunnlag av et bredt politisk kompromiss.

– Vi har mer enn 300 000 festekontrakter i Norge i dag. Dersom dommen fra menneskerettighetsdomstolen blir stående, vil de dette få virkning for et meget stort antall festekontrakter. Jeg mener derfor det er viktig å bruke de mulighetene man har til å få en ytterligere vurdering av spørsmålet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.   

Senterpartiet har reservert seg mot beslutningen om å anke, men støtter forslaget om en midlertidig lov.