Forsiden

Historisk arkiv

Styrket samarbeid mellom Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En rekke større hendelser i 2011, herunder blant annet terrorhandlingene 22. juli og orkanen Dagmar, har vist at det er av stor betydning å sikre at staten bruker de samlede forsterkningsressursene effektivt når store hendelser inntreffer. Det er derfor viktig at vi ser med friske øyne på dagens organisering av beredskapsorganisasjonene Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet.

Regjeringen har derfor besluttet å sette ned et utvalg bestående av representanter fra både justis- og forsvarssektoren. Utvalget vil vurdere om dagens organisering, samordning og anvendelse av de statlige vernepliktsbaserte forsterkningsressursene er en hensiktsmessig og effektiv måte å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behovene i fredstid.

– Det er viktig å sørge for at forsterkningsressursene har en solid lokal forankring. Dette kan sikres ved at lokale ressurser med god lokal kunnskap har tilstrekkelig volum, kompetanse og forsvarlig utstyr for å kunne bistå nødetatene når store ulykker og andre uønskede hendelser inntreffer, sier justisminister Grete Faremo.

Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven har til felles at de i fredstid kan brukes ved hendelser som på grunn av sitt omfang krever ressurser som overstiger nød- og redningsetatens kapasitet.

– Det er viktig at forsvaret og det sivile samfunn støtter hverandre gjensidig når alvorlige hendelser inntreffer. Vi må se med friske øyne på organisatoriske løsninger opp mot de utfordringene vi står ovenfor i dag. Bare på denne måten oppnår vi den best mulige utnyttelsen av samfunnets samlede ressurser, understreker forsvarsminister Espen Barth Eide.
De to statsrådene understreker at mulige sammenslåinger er én av flere muligheter som vil kunne bli vurdert.

Forslag til organisasjonsendringer må også sees i sammenheng med oppgaver knyttet til væpnet konflikt som disse organisasjonene har. Utvalgets arbeid skal samlet sett bidra til å sikre at de statlige forsterkningsressursene brukes på en best mulig og effektiv måte for å styrke samfunnssikkerheten.

For spørsmål til justisminister Grete Faremo, kontakt pressevakt i Justis- og beredskapsdepartementet på tlf 97 55 37 45

For spørsmål til forsvarsminister Espen Barth Eide, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23 09 60 11