Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013

Styrking av kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke driften av kriminalomsorgen, opprette eget fengsel for utenlandske innsatte, utdanne flere fengselsbetjenter, ha mer soning med elektronisk kontroll og ferdigstille aktivitetsbygget ved Oslo fengsel.

– Dette er et budsjettforslag for mer trygghet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. – Vi skal ha en straff som virker. Trygghet er også å bruke den muligheten straffegjennomføringen gir, til å få de domfelte over på en ny kurs, slik at de ikke begår ny kriminalitet etter løslatelsen.

 

Soning med elektronisk kontroll
Regjeringen foreslår seks millioner kroner slik at flere kan gjennomføre straff med elektronisk kontroll. 16 nye plasser kan etableres i Nordland og ordningen vil dermed være innført i 12 fylker med en samlet kapasitet på 237 plasser. Hittil har denne straffegjennomføringsformen vært en stor suksess. Over 7000 domfelte har søkt kriminalomsorgen om å få sone fengselsstraffen med fotlenke, og over 4000 saker har blitt iverksatt. Kun 184 domfelte har blitt overført til fengsel etter brudd på reglene, en svært lav bruddandel. Foreløpige erfaringer viser et langt lavere tilbakefall til ny kriminalitet etter denne straffegjennomføringsformen enn for tilsvarende målgruppe i fengsel.

 

Flere fengselsbetjenter
Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å øke opptaket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) fra om lag 150 til 175 aspiranter. Nok fagutdannet personell i kriminalomsorgen er viktig for å møte fremtidens krav til straffegjennomføring. Fengselsbetjentutdanningen ble i 2012 godkjent som høgskoleutdanning. Første kull etter ny modell ble tatt opp i januar 2012.

 

Styrker driftsbudsjettet
For å sikre fleksibilitet og samtidig opprettholde et høyt aktivitetsnivå som ivaretar tilsatte og innsatte, foreslår Regjeringen å øke kriminalomsorgens driftsbudsjett med 14 millioner kroner.

 

Nytt aktivitetsbygg Oslo fengsel
Regjeringen foreslår 46,5 millioner kroner til nytt aktivitetsbygg ved Oslo fengsel, hvorav 40 millioner kroner under Fornyings- og administrasjons-, og kirkedepartementets budsjett. – Gode lokaler for læring og aktivitet i fengslene gjør det lettere å få til ordentlig rehabilitering. Skole, arbeid og aktivisering bidrar til meningsfull soning og bedre tilbakeføring til samfunnet. Det er derfor viktig med et godt aktiviseringstilbud i landets største fengsel, sier justisministeren. Bygget skal etter planen kunne tas i bruk i 2013.

 

Eget fengsel for utenlandske innsatte
Kongsvinger fengsel (Vardåsen) skal bli et fengsel for utenlandske innsatte. Enheten vil ha 97 plasser og omfatte både høy og lav sikkerhet. Dette er mer kostnadseffektivt enn flere mindre enheter og vil gjøre tolketjenester og lignende lettere tilgjengelig.

– Utenlandske innsatte som skal utvises, skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet. De innsatte skal tilbys et innhold under straffegjennomføringen som er tilpasset denne gruppen, sier Faremo.

Det er et mål for regjeringen at flest mulig av disse innsatte blir overført til hjemlandet for å sone deler av straffen der. Regjeringen vil øke antall soningsoverføringer. Norge har inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Litauen og Latvia. Avtalene med Romania og Latvia er trådt i kraft, mens avtalen med Litauen forventes å tre i kraft i løpet av høsten 2012. Regjeringen arbeider for å inngå flere slike avtaler. Justis- og beredskapsdepartementet og aktørene i straffesakskjeden samarbeider om tiltak for å øke antall soningsoverføringer.

 

 

Til toppen