Historisk arkiv

Antall saker om vold i nære relasjoner øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen. Det viser Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling. Både politi og hjelpeapparatet opplever en økning i antall saker og henvendelser.

Flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen. Det viser Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling. Både politi og hjelpeapparatet opplever en økning i antall saker og henvendelser.

Voldsmålingen er ett av flere tiltak regjeringen har igangsatt for å skape oppmerksomhet og kunnskap om vold i nære relasjoner.

– Resultatene gir oss en viktig indikator på situasjonen rundt omkring i landet fra de instanser som daglig møter utfordringer knyttet til vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Målingen viser at politi og hjelpeapparat i løpet av måleuken registrerte 2128 henvendelser – tilsvarende tall for 2008 var 1357 henvendelser. I 85 prosent av henvendelsene var voldsutøveren en mann.

Voldsmålingen er den fjerde i sitt slag og ble gjennomfør fra 18. – 26. september 2012. 908 barn var berørt i løpet av måleuken. Over 42 % var under 17 år. De aller fleste av de berørte barna var under 14 år, mange av dem under skolealder.

Målingen omfatter alle landets krisesentre, politidistrikt, familierådgivningskontor, rådgivningskontor for kriminalitetsofre, overgrepsmottak ved legevakter, vern for eldre-kontor, barnverntjenester og barnevernvakter, og sosialkontor (NAV).

Målingen er gjennomført av Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les voldsmålingen her (pdf)