Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tettere internasjonalt samarbeid i kampen mot kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker. Samtidig har Regjeringen vedtatt delvis ikraftsettelse av endringer i utleveringsloven.

Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker. Samtidig har Regjeringen vedtatt delvis ikraftsettelse av endringer i utleveringsloven.

- Regelverksendringene er viktige for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Kriminaliteten blir stadig mer grenseoverskridende, og etterforskning og strafforfølgning av saker med forgreininger til utlandet er ressurskrevende. Med disse avtalene på plass vil vi få et enklere og mer effektivt samarbeid, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Lov- og forskriftsendringene er nødvendige for å gjennomføre avtale inngått mellom EU, Island og Norge om gjensidig hjelp i straffesaker og annen tilleggsprotokoll til Europarådets konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker. Avtalen med EU trer i kraft 1. januar 2013, og annen tilleggsprotokoll trer i kraft 1. mars 2013.

Avtalene vil effektivisere og videreutvikle regelverket for samarbeid mellom påtalemyndighet og domstoler på tvers av landegrensene. Avtalene åpner blant annet for at anmodninger om rettslig bistand i større grad enn tidligere kan sendes direkte mellom landenes rettshåndhevende myndigheter uten å gå veien via Justis- og beredskapsdepartementet, samt at slike anmodninger kan sendes elektronisk. I tillegg reguleres nye samarbeidsformer, som for eksempel grenseoverskridende avhør ved videolink, ulike former for politisamarbeid og bistand til kommunikasjonskontroll over landegrensene.

- Jeg er glad for at avtalene nå trer i kraft også for Norges del. Det er viktig at flest mulig land slutter seg til internasjonale avtaler som bidrar til effektiv kriminalitetsbekjempelse, sier Faremo.

 

Til toppen