Forsiden

Historisk arkiv

Bedre beskyttelse av kilder og informanter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke politiet og påtalemyndighets mulighet til å beskytte kilder og informanter. – Endringene vil være et viktig middel i kampen mot alvorlig og organisert kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen vil styrke politiet og påtalemyndighets mulighet til å beskytte kilder og informanter.
– Endringene vil være et viktig middel i kampen mot alvorlig og organisert kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Oslo politidistrikt bekrefter at det er flere tilfeller hvor politiet har hatt informasjon om større narkotikanettverk, men hvor det på grunn av siktedes og forsvarers rett til innsyn i straffesaksdokumenter, ikke har blitt satt i gang etterforskning. Dette er uholdbart, sier Faremo.

Det er viktig for kilder og informanters vilje til å gi opplysninger til politiet at de kan føle seg trygge på at identiteten ikke blir avslørt. Regjeringen foreslår derfor å gi påtalemyndigheten en betydelig videre adgang til å holde identiteten utenfor innsyn, samt å utvide muligheten for anonym vitneførsel. Det åpnes også for å skjerme vitnets identitet fra flere av rettens aktører, for å hindre lekkasjer. Dersom forsvarer nektes innsyn, vil en særskilt advokat bli oppnevnt for å ivareta siktedes rettigheter.  – Mulige vitner må gis forutsigbarhet og være trygge for at deres identitet ikke «blåses», sier Faremo.

Forslagene er grundig vurdert opp mot menneskerettighetene og vil ivareta hensynet til rettssikkerheten. – Jeg vil understreke at hensynet til kriminalitetsbekjempelse veier tungt i denne saken, sier Faremo.

Bruk av skjulte tvangsmidler innebærer at mye materiale, som lyd- og bildeopptak, samles inn. – Av hensyn til personvernet foreslår jeg klarere regler om sletting av slikt materiale, sier Faremo.

Regjeringen foreslår også å utvide adgangen til å bruke såkalt overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll og romavlytting som bevis, å lovfeste en taushetsplikt for forsvarere og bistandsadvokater og styrke vernet av pressens anonyme kilder.

Lovforslaget følger opp deler av Metodekontrollutvalgets utredning NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll.