Historisk arkiv

Bedre tilbud til barn utsatt for overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil opprette to nye barnehus – ett i Sandefjord og ett i Bodø – og samtidig styrke tilbudet på landsbasis med 17 nye stillinger og 25 millioner kroner ekstra i år.

Ti barnehus. – Regjeringen har fått på plass et godt tilbud i alle helseregioner hvor barn utsatt for vold og overgrep får hjelp, omsorg og behandling. Med Sandefjord og Bodø vil vi ha etablert ti statlige barnehus og vi tar sikte på oppstart allerede 1. september i år, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

En evaluering av tilbudet viser at reisevei utover tre timer er avgjørende for om barnehusene blir brukt. Det er bakgrunnen for at regjeringen nå oppretter et barnehus i Salten/Helgelandsregionen og et i Vestfold/Telemark.

– Jeg er veldig glad for at det nå kommer barnehus i to regioner som har manglet dette tilbudet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. – Med disse nye barnehusene vil barn som er utsatt for vold og overgrep få bedre og raskere hjelp.

– Vi har et særlig ansvar for å beskytte og hjelpe de mest utsatte barna. Barn som kommer til barnehuset får et bedre tilbud enn tidligere både når det gjelder forberedelser, avhør og ikke minst oppfølging i etterkant. Ved å styrke barnehusene gir vi barna som trenger det aller mest bedre hjelp, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Økt kapasitet. –Vi vil minske belastningen for barn utsatt for vold og overgrep. Det er gledelig at Statens Barnehus blir stadig mer brukt, og vi vil derfor øke kapasiteten med 17 nye stillinger. De to nye barnehusene får i tillegg 5 stillinger hver. Dette er en betydelig økning fra dagens 47 stillinger. Barna skal møtes i trygge omgivelser av omsorgspersoner med høy barnefaglig kompetanse, sier Faremo.

Statens Barnehus Oslo. Bemanningen ved barnehuset i Oslo skal mer enn dobles - fra 9 til 19 stillinger. I tillegg skal de få større lokaler. I fjor fikk over 600 barn hjelp ved barnehuset, som dekker seks politidistrikt og 13 tingretter. Resten av stillingene vil bli fordelt av Politidirektoratet etter en vurdering av behov.

Helårsvirkningen av den nasjonale satsingen på barnehus er på om lag 30 millioner kroner. Med dette følger regjeringen opp anbefalingene i evalueringen av Statens Barnehus fra oktober 2012. Det skal også settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles retningslinjer for driften av barnehusene og vurdere tilsynsbehovet.

På en tilfeldig valgt uke ble det registrert at 908 barn ble berørt av vold i nære relasjoner. Regjeringen har siden 2007 etablert barnehus i Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar, Oslo og Ålesund.