Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Beredskapssatsingen fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

– Regjeringen har gjennomført en lang rekke tiltak for å styrke beredskapen og plassert disse inn i en overordnet strategi mot terror i stortingsmeldingen Terrorberedskap. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke i budsjettforslaget for 2014, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Beredskapstiltakene:

  • Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2014 (164 millioner kroner). 
  • Helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannede fra Politihøgskolen (150 millioner kroner).
  • Styrket grunnberedskap i politiet (68,3 millioner kroner). Styrkingen skal gå til det pågående arbeidet med å øke antall politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter, mer trening på å håndtere «skyting pågår»-situasjoner og å etablere minimumsbemanning av personell med spesialutdanning ved operasjonssentralene.
  • Prosjektering av nytt beredskapssenter for politiet i Oslo (60 millioner kroner under Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett).
  • Etablering av et nytt system for å bearbeide og vurdere informasjon som kommer inn til Politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg videreføres styrkingen av livvakttjenesten (63,7 millioner kroner).
  • Tilgang til Nødnett for de frivillige redningsorganisasjonene (9,8 millioner kroner). Nødnett skal være landsdekkende innen utgangen av 2015.
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) styrkes med 16 millioner kroner for å understøtte Justis- og beredskapsdepartementet arbeid med IKT-sikkerhet.
  • Transportbudsjettet til Sysselmannen på Svalbard styrkes for å dekke merkostnadene til å leie to store redningshelikoptre (65,3 millioner kroner) og nytt tjenestefartøy (17,3 millioner kroner).

Samtidig fortsetter arbeidet med å anskaffe inntil 16 nye allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge. Det tas sikte på kontraktsignering innen utgangen av 2013. I budsjettforslaget er det tatt kostnadsmessig høyde for investeringer som skal gjennomføres i 2014.

Frem til de nye redningshelikoptrene er på plass, vil regjeringen sikre at beredskap og drift av dagens Sea King-redningshelikopterflåte opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det er utarbeidet en omfattende plan for vedlikehold og oppgradering av disse. Regjeringen foreslår en videreføring av rammen til dette formålet i 2014 på 340 millioner kroner.

 

Mer om budsjettet 

Statsbudsjettet 2014 – Justis- og beredskapsdepartementets samleside