Historisk arkiv

En enklere aksjelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen vil gjøre det enklere for næringsdrivende og forenkler aksjeloven. Vi foreslår en aksjelov som er bedre tilpasset småbedriftenes behov, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap. Det foreslås færre krav til dokumenter som skal utarbeides i forbindelse med stiftelsen, og at aksjeselskaper skal kunne stiftes elektronisk. Det vil bety en forenkling for ca. 90 prosent av alle AS-etableringer.

– Hverdagen vil bli enklere for eksisterende småbedrifter med mer fleksible regler, og vil føre til besparelser på om lag 500 millioner kroner i året, sier Faremo

Det foreslås betydelige endringer av kapitalreglene, herunder reglene om adgangen til å dele ut utbytte. Det foreslås at selskapene, uavhengig av aksjekapitalens størrelse, selv skal kunne bestemme antallet styremedlemmer og om det skal tilsettes daglig leder. Og det foreslås å oppheve plikten til å velge varamedlem i selskaper som har mindre enn tre styremedlemmer. Regjeringen foreslår enklere måter å avholde generalforsamling ved enighet mellom aksjeeierne.

– I sum betyr dette bedre og mer effektive regler for bedriftene, sier Faremo.

Proposisjonen har bakgrunn i advokat Gudmund Knudsens utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven», og den følger opp Soria Moria II der det gis uttrykk for at regjeringen vil gjennomføre forenklinger for næringslivet, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Flere av forslagene foreslås gjennomført også i allmennaksjeloven.

– For næringsdrivende vil et AS gi trygghet for privatøkonomien, sier justisministeren.

Enklere å stifte AS 

I proposisjonen foreslås det endringer som vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap, og færre krav til dokumenter i forbindelse med stiftelsen.  

 • Oppheve kravet om en åpningsbalanse når aksjeinnskuddet kun består av penger. Det vil bety en forenkling for ca. 90 prosent av alle AS-etableringer.
    
 • Færre krav til hva vedtektene skal inneholde.
    
 • Aksjeselskaper skal kunne stiftes elektronisk.

Enklere kapitalregler

Det foreslås betydelige endringer av kapitalreglene slik at selskapet kan tilpasse egenkapitalen til selskapets reelle behov. Forslagene må ses i sammenheng med at kravet til minste aksjekapital allerede er redusert til 30.000 kroner med virkning fra 1. januar 2012.

 • Det foreslås blant annet å oppheve regelen om at det ikke kan utdeles utbytte hvis egenkapitalen er lavere enn ti prosent av balansesummen og det foreslås å oppheve reglene om overkursfond som bundet egenkapital.
   
 • Mer fleksible regler for når det kan utdeles utbytte, man trenger ikke å vente til det er fastsatt årsregnskap.
   
 • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte. Det er det ikke adgang til i dag.
   
 • Regjeringen vil gjøre det enklere å få gjennomført eier- og generasjonsskifter gjennom: 
  - Mer liberale regler for et selskap til å gi finansiell bistand i forbindelse med en tredjepersons kjøp av selskapets aksjer.
  - Mer liberale regler for et selskaps adgang til å kjøpe sine egne aksjer.

Enklere saksbehandling 

Regjeringen foreslår mer liberale regler for selskapers saksbehandling og organisasjon.

 • Det skal bli enklere å avholde generalforsamling, for eksempel på telefon, ved å sende e-poster eller ved andre uformelle behandlingsmåter. Forutsetningen er at alle aksjeeierne er enige om en slik behandlingsmåte.
   
 • Selskapene skal selv kunne bestemme antallet styremedlemmer og om det skal tilsettes daglig leder.
   
 • Det foreslås å oppheve plikten til å velge varamedlem i selskaper som har mindre enn tre styremedlemmer. 
  - Selskaper med bare ett styremedlem er gjerne selskaper med bare én eier som selv driver selskapet. Det kan i slike enkle selskapsforhold virke fremmed å måtte velge et varamedlem. Ca. 50 prosent av aksjeselskapene har bare ett styremedlem.