Historisk arkiv

Historisk arkiv

Kriminalomsorgsdirektoratet åpnet på Lillestrøm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo åpnet i dag det nye Kriminalomsorgsdirektoratet (KRID) på Lillestrøm. – Etableringen av KRID skal bidra til en spissing av oppgaveporteføljen i Justis- og bederskapsdepartementet, sier Faremo.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo åpnet i dag det nye Kriminalomsorgsdirektoratet (KRID) på Lillestrøm. – Etableringen av KRID skal bidra til en spissing av oppgaveporteføljen i Justis- og bederskapsdepartementet, sier Faremo.

Regjeringen meldte gjennom St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn at en utflytting av direktoratsfunksjonen fra departementet skulle vurderes. Spørsmålet ble ytterligere aktualisert da 22. juli-kommisjonen pekte på behovet for å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etater. Beslutningen om å flytte ut kriminalomsorgens sentrale forvaltning ble tatt i fjor høst, og er et viktig bidrag i denne sammenhengen.

– Ved å flytte ut direktoratsoppgavene i kriminalomsorgen fra departementet, skapes det en tydeligere rollefordeling mellom departement og direktorat, sier Faremo.

Kriminalomsorgen er ansvarlig for gjennomføring av straffereaksjoner og varetekstfengsling, og er fra 1. juli organisert på tre forvaltningsnivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. I tillegg kommer Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som er direkte underlagt KRID. Etableringen av direktoratet på Lillestrøm vil ikke innebære opprettelse av nye arbeidsplasser.