Historisk arkiv

Organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Et utvalg har gjennomgått organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser. I dag leverte de sin utredning til justis- og beredskapsminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen og justis- og beredskapsminister Grete Faremo mottok i dag utredningen fra utvalgets leder Ann-Kristin Olsen.
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen og justis- og beredskapsminister Grete Faremo mottok i dag utredningen fra utvalgets leder Ann-Kristin Olsen. (Foto: JD)
Se flere bilder på Flickr

Et utvalg har gjennomgått organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser. I dag leverte de sin utredning til justis- og beredskapsminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

– Etter terrorhandlingene 22. juli og orkanen Dagmar ønsket vi å se med friske øyne på hvordan fellesskapets samlede ressurser brukes når store hendelser skjer. Jeg ser derfor frem til å lese utredningen, som også vil bli sendt på bred høring, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Forsvaret og det sivile samfunn støtter hverandre gjensidig når alvorlige hendelser inntreffer. Vi vil nå gå gjennom utredningen og vurdere hvordan ressursene brukes best mulig når det gjelder krisehåndtering i fredstid, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen har ledet utvalget som ble nedsatt 7. september 2012.

Utvalget har følgende pressemelding:

Overrekkelse av NOU "Statlige forsterkningsressurser"

Et utvalg oppnevnt av regjeringen har vurdert de tre statlige, vernepliktsbaserte forsterkningsetater, Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. Utvalget har vurdert dagens organisering og fremtidig videreføring, avvikling eller sammenslåing av disse tre etatene.

Utvalget, som har vært ledet av Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, leverer i dag sine anbefalinger til Justis-og beredskapsministeren og Forsvarsministeren i en Norsk offentlig utredning ”Når det virkelig gjelder…”.

Utover de tre berørte etater har samfunnets grunnberedskap, den frivillige del av samfunnssikkerheten og styring og ledelse av store hendelser vært vurdert.

Sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret

De mest prinsipielle spørsmål har vært hvorvidt en sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret er mulig og hensiktsmessig, hvorvidt Politireserven skal videreføres og hvordan de statlige forsterkningsressurser skal være organisert og dimensjonert i fremtiden.

Folkerettslige betraktninger tilsier at en sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret er mulig, i den forstand at sivilforsvarsavdelinger beholder sin folkerettslige beskyttelse når de utfører sivilforsvarsoppgaver, selv om de inngår i en militær organisasjon.

Utvalgets vurdering er imidlertid at Heimevernet og Sivilforsvaret har så grunnleggende ulike primærfunksjoner at en slik sammenslåing ikke er hensiktsmessig. Sivilforsvaret bør fortsatt være samfunnets primære sivile forsterkningsstyrke, og Heimevernet fortsatt en del av Forsvaret.

Utvalget påpeker mulige gevinster i et økt samarbeid mellom Sivilforsvaret og Heimevernet og andre militære institusjoner, herunder rettet mot seleksjon og forvaltning av personell, materiellanskaffelser, øvelser og opplæring.

Avvikle Politireserven

Utvalget anbefaler at Politireserven avvikles. Politireserven har over hode ikke vært i akutt innsats i den senere tid. De oppdrag den var tiltenkt å løse, kan i dag bedre utføres av andre. Når samfunnet pålegger borgerne tjenesteplikt til innsats til beste for Staten, er det en forutsetning at tjenesten fyller et reelt behov i samfunnet, noe som har vist seg ikke å ha vært tilfellet med Politireserven.

En tydelig samfunnssikkerhetsrolle for Heimevernet

På linje med øvrige deler av Forsvaret, kan Heimevernet stille betydelige ressurser til rådighet for det sivile samfunn ved uønskede hendelser i fredstid. Utvalget anbefaler en tydeligere bruk av Heimevernet til støtte for politiet i vakt- og sikringsoppdrag. Gjennom forhåndsplanlegging og samøvelser, vil en slik viktig forsterkning opptre forutsigbar og ensartet. I denne sammenheng peker utvalget på at prinsipielle spørsmål knyttet til anvendelse av militære styrker i fredstid må være avklart og formalisert.

Fra Sivilforsvaret til Statens beredskapsstyrke

Utvalget anbefaler enstemmig å opprettholde en statlig, sivil etat, som er folkerettslig beskyttet og som har tverretatlig forsterkning som sitt primære ansvarsområde. Sivilforsvaret må gis anledning til å fullføre sin omstilling fra krig til fredstidsoppgaver og innta en ny rolle som Statens beredskapsstyrke. Styrken vil gjennom kompetente ansatte og mannskaper kunne gi viktige bidrag til samfunnssikkerheten, både når det gjelder forebygging, håndtering og evalueringsarbeid. Utvalget anbefaler antallet tjenestepliktige mannskaper halveres og at styrken tilføres betydelig økt kompetanse og utrustning rettet mot håndtering av store hendelser.

Utvalget er samstemte i sine anbefalinger, som innebærer til dels store endringer fra dagens organisasjon og ordning.

Les utredningen her