Historisk arkiv

Person siktet for folkemord utleveres til Rwanda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å utlevere en rwandisk statsborger til Rwanda. Han vil der bli stilt for retten for å ha deltatt i folkemordet i 1994.

Personen er i Rwanda siktet for folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og deltakelse i kriminell gruppe som hadde til hensikt å skade personer og deres eiendom. Han ble pågrepet i Norge i juni 2010 etter å ha vært internasjonalt etterlyst.

Utleveringssaken har vært behandlet i tre rettsinstanser i Norge. Høyesterett avgjorde i november 2011 at det ikke er rettslige hindre for å utlevere ham til straffeforfølgning i Rwanda. Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 10.oktober 2012 at personen kunne utleveres til Rwanda. Utlendingsmyndighetene hadde forut for vedtaket avslått søknad om opphold i Norge. Utleveringsvedtaket ble påklaget til Kongen i statsråd som nå har stadfestet vedtaket.

Vilkår for at utlevering skal kunne skje:

1.   Personen skal ikke settes under rettsforfølgning eller straff fullbyrdes mot ham for noen annen før  utleveringen begått straffbar handling enn den han er utlevert for, med mindre

  • Justis- og beredskapsdepartementet samtykker, eller
  • Personen har unnlatt å forlate Rwanda trass i at han i 45 dager uhindret har kunnet forlate landet, eller
  • Personen er frivillig vendt tilbake til Rwanda etter først å ha forlatt landet.

2.  Personen må ikke utleveres videre til en tredje stat for noen straffbar handling begått før utleveringen fra Norge, uten at Justis- og beredskapsdepartementet gir samtykke.

3.   Personen må ikke uten Justis- og beredskapsdepartementets samtykke settes under rettsforfølgning ved ren provisorisk domstol eller ekstraordinær domstol.

4.   Dødsstraff må ikke fullbyrdes mot personen.

5.  Representanter fra en internasjonal organisasjon gis adgang til fritt å kunne observere rettssaken mot personen, samt fengselsforhold både under varetekt og eventuell soning.

6.  Medgått tid i varetekt i Norge skal gå til fradrag ved en eventuell domfellelse i Rwanda.

Regjeringsvedtaket er endelig og personen skal utleveres til rwandiske myndigheter.

Rwanda har de siste årene gjennomført store endringer i sitt rettssystem, blant annet ble dødsstraff avskaffet i 2007. Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda (ICTR) overførte i april 2012 straffeforfølgningen av en folkemordmistenkt til Rwanda for første gang. Det verserer lignende saker i flere europeiske land, blant annet har både Sverige og Danmark besluttet utlevering i lignende saker. Den danske beslutningen er ennå ikke endelig.

Sveriges beslutning om utlevering til Rwanda ble klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). I avgjørelsen Ahorugeze mot Sverige, sak 37075/09, av 27. oktober 2011 kom EMD til at utlevering av personen fra Sverige til Rwanda ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.