Historisk arkiv

Politiet får utvide bruken av passregisteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at politiet skal kunne bruke opplysninger fra passregisteret til flere oppgaver enn i dag. – Vi vil gjøre passregisteret til et effektivt verktøy i kriminalitetsbekjempelsen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen foreslår at politiet skal kunne bruke opplysninger fra passregisteret til flere oppgaver enn i dag.

– Vi vil gjøre passregisteret til et effektivt verktøy i kriminalitetsbekjempelsen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

I dag kan politiet bruke registeret ved administrasjon av pass og ved grensekontroll. Men passfoto er et viktig verktøy for politiet i flere sammenhenger.

– Passregisteret kan for eksempel bidra til å identifisere barn som er utsatt for overgrep, sier Faremo.

Etter forslaget skal politiet kunne bruke registeret ved forebygging og etterforskning av straffbare handlinger som kan føre til høyere straff enn fengsel i seks måneder, uten å måtte gå veien om beslag og utlevering etter straffeprosessloven.

Lovforslaget går videre ut på at politiet skal kunne bruke opplysninger fra passregisteret i arbeid med å finne savnede personer og identifisere døde. Registeret skal også kunne brukes til identifisering av personer som kan innbringes eller skal pågripes, og i arbeid med å avklare identiteten til personer som har plikt til å gi opplysninger om egen identitet etter utlendingsloven. 

Lovforslaget er basert på en avveining mellom personvernhensyn og hensyn til effektivitet. – Jeg mener at vi har funnet frem til løsninger som balanserer de ulike hensyn på en god måte, sier justis- og beredskapsministeren.