Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Tiltaksplan mot tigging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen foreslår en helhetlig plan for å begrense tigging. Tigging er uønsket i Norge, men vi kan ikke forby fattigdom. Regjeringen gir kommunene økte muligheter for å begrense tigging, samtidig som vi vil senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som begår kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Regjeringen foreslår en helhetlig plan for å begrense tigging. Tigging er uønsket i Norge, men vi kan ikke forby fattigdom. Regjeringen gir kommunene økte muligheter for å begrense tigging, samtidig som vi vil senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som begår kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

– Tigging er først og fremst et humanitært problem. Noe av tiggingen er knyttet til romfolket. Dette folket tilhører en utsatt europeisk minoritet. Deres situasjon må løses gjennom tiltak i hjemlandene, sier Faremo.

Norge vil i løpet av de neste årene trappe opp tiltak og prosjekter for romfolket gjennom EØS-midlene. Fram til 2016 skal vi bruke 300 millioner kroner på ulike tiltak i Bulgaria, Romania og andre land i Sentral- og Sør-Europa. 

Flere returer

Justis- og beredskapsdepartementet vil senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som begår kriminalitet.

– Det kan på ingen måte aksepteres at det kommer utenlandske borgere til Norge og begår kriminalitet. Retur av straffedømte skal prioriteres og vil være et tydelig signal til dem det gjelder. Det har vært en betydelig økning i uttransporteringer de siste årene. Så langt i år har Politiets utlendingsenhet sendt ut 299 EØS-borgere, hvorav 223 er straffedømte, sier Grete Faremo. 

Regulering av tigging

– Vi gir kommunene adgang til å innføre generell meldeplikt, og ytterligere tids- og stedsforbud for tigging. Bergen og flere andre byer har i dag etablert vellykkede registrerings- og meldepliktordninger som begrenser tiggingen. Politiet får bedre oversikt over hvem som tigger, og det letter politiets arbeid mot kriminalitet blant tiggerne. Dette er tiltak som også er brukt i andre land, sier Faremo. 

Politiloven endres nå for å klargjøre og forsterke hjemmelen for slik registreringsordning. En slik ordning vil også gjøre det lettere for politiet å håndheve tremånedersregelen i EØS-regelverket om fri bevegelighet. 

Regjeringen innfører også muligheten for at kommunene sammen med politiet kan forby tigging på enkelte steder og til enkelte tider. 

– Noen steder kan tiggingen være så omfattende at det blir et ordensproblem. Derfor gir vi kommunene større handlingsrom til å begrense tigging, sier Faremo. 

Humanitære tiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til en tilskuddsordning som skal støtte opp om akutte, lokale tiltak. Frivillige organisasjoner og kommuner vil kunne søke om midler til humanitære tiltak for tiggere. 

– Vi kan ikke akseptere at folks nærområder og grøntarealer tilgrises. Det er kommunenes ansvar i nært samarbeid med lokalt politi å sørge for ro og orden, sier Faremo. 

Operativt samarbeid mellom politi og kommune

Vi ønsker et forsterket samarbeid mellom politiet og kommunen der tigging er en utfordring. 

– I Helsinki i Finland har bymyndighetene en egen operativ gruppe under ledelse av sosialtjenesten. Gruppen har medvirket sterkt til at negative følger av tiggingen er redusert. De gode erfaringene derfra må vi trekke veksler på, sier Faremo. 

Forskningsprosjekt

Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om tigging og de bakenforliggende årsakene. Regjeringen foreslår derfor å bevilge én million kroner til et forskningsprosjekt om tigging, sier Faremo. 

Helhetlig plan 

Regjeringen vil regulere tigging gjennom en helhetlig plan:

  1. Tiltak i hjemland. 300 millioner fram til 2016 gjennom EØS-midlene
  2. Flere returer av EØS-borgere som begår kriminalitet
  3. Regulering av pengeinnsamling
  4. Regulering av stedsforbud
  5. Regulering av tidsforbud
  6. Forsterket samarbeid mellom politi og kommune
  7. Tilskuddsordning til akuttiltak – 10 millioner kroner
  8. Forskningsprosjekt

 

Revidert nasjonalbudsjett 2013 – samleside for Justis- og beredskapsdepartementet