Historisk arkiv

Skjerpet straff for ulovlig retur til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår strengere straff for utviste utlendinger som reiser ulovlig tilbake til Norge. – Det vil ha en preventiv effekt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Det er en betydelig økning i antall anmeldelser og straffereaksjoner for brudd på innreiseforbudet. I likhet med Riksadvokaten og Politidirektoratet mener jeg at strengere straffer vil føre til at utvisningsvedtakene i større grad respekteres, og at færre returnerer ulovlig til Norge, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utlendinger som utvises får et tidsbegrenset eller varig forbud mot å reise tilbake til Norge.

– Vi foreslår å heve strafferammen for brudd på innreiseforbudet fra bot eller fengsel inntil seks måneder til bot eller fengsel inntil to år, sier justisministeren.

Det er gitt føringer i lovproposisjonen slik at normalstraffenivået ved førstegangsbrudd på innreiseforbudet ikke bør være på under ett års fengsel. I dag er normalstraffnivået på rundt 35 dagers fengsel.

– Jeg mener en skjerpet straff for brudd på innreiseforbudet også vil ha en kriminalitetsforebyggende effekt, slik at færre utviste utlendinger igjen reiser inn i Norge for å begå kriminalitet, sier Faremo.