Historisk arkiv

Styrket vern av menneskerettigheter i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– En milepæl er nådd, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. EU og Europarådets 47 medlemsstater er blitt enige om et avtaleutkast om EUs tiltredelse til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Tonje Meinich, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, har ledet forhandlingene om ny avtaletekst

– Avtalen vil innebære en vesentlig styrking av menneskerettsvernet i Europa, sier Faremo.

– For Norge som medlemsstat i Europarådet er det gledelig at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen får enda større betydning i Europa, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Etter avtaleutkastet vil ikke lenger bare EU-stater, men også EU som organisasjon kunne innklages for Den europeiske menneskerettsdomstolen for brudd på menneskerettighetene. EU vil også kunne bli part i saker mot EU-stater som berører forholdet mellom EU-lovgivning og menneskerettskonvensjonen. Dette vil bidra til at ansvaret for et konvensjonsbrudd plasseres hos den av partene som er i stand til å reparere bruddet.

Det er imidlertid fortsatt et stykke frem til avtalen vil være en realitet. Nå skal EU-domstolen uttale seg om utkastet. Deretter må alle Europarådets 47 medlemsstater formelt slutte seg til avtalen.

EU-tiltredelse til Den europeiske menneskerettskonvensjonen har vært diskutert siden slutten av 1970-tallet, og er en rettslig forpliktelse for EU etter Lisboa-traktaten som trådte i kraft i 2009.

Forhandlingene mellom EU og Europarådets medlemsstater har vært ledet av Norge ved Tonje Meinich, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.