Historisk arkiv

Tilskuddsordning for å ivareta humanitære forhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen etablerer en tilskuddsordning på 10 millioner kroner hvor berørte kommuner og aktuelle organisasjoner kan søke om midler til humanitære tiltak for tiggere.

De senere år har det vært en økning i antall EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Mange overnatter utenom ordinære overnattingssteder, noe som gir utfordringer for de kommunene det gjelder.

­- Vi så i fjor, og vi har sett det i løpet av våren i år, at enkelte lever under kritikkverdige bo- og sanitærforhold mens de er i Norge for å tigge. Enkelte steder har det ført til uholdbare situasjoner både for tiggerne og nærmiljøet. Formålet med ordningen er å gi støtte til akuttiltak i 2013 for å ivareta humanitære forhold. Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om midler frem til 30. juni, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Tildelingskriterier

Berørte kommuner og aktuelle organisasjoner kan søke om midler til humanitære tiltak for tiggere. Tiltak som gis støtte skal være til hjelp for enkeltpersoner som tigger, men skal ikke fremme tigging. Aktuelle tiltak vil kunne være: 

  • Etablering og drift av dusj- og toalettfasiliteter mv.
  • Bistand fra rådgivere med relevant språk- og kulturkunnskap som kan informere om sentralt og lokalt regelverk som personer som tigger må forholde seg til, samt om mulighetene for å få arbeid.
  • Tilbud om kortvarig gratis eller rimelig overnatting

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt. Justis- og beredskapsdepartementet vil ha hovedansvar for tilskuddsordningen, og skal samarbeide med andre berørte departementer om forvaltningen av den.

Kunngjøring

Tilskuddsmidlene kunngjøres på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger. Kommuner og organisasjoner som departementet oppfatter som spesielt aktuelle vil bli gjort oppmerksomme på utlysningen.

Søknadsfristen er 30. juni 2013. 

Søknader sendes:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no