Historisk arkiv

Tiltak mot utnyttelse av au pairer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil innføre en karanteneordning for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen.

Regjeringen vil innføre en karanteneordning for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen.  

– Vi kan ikke akseptere at au pairer blir utnyttet eller misbrukt. Karantene er ett av flere virkemidler som tar sikte på å styrke kulturaspektet ved aupairordningen og forhindre at au pairer utnyttes som billig arbeidskraft, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

Regjeringen foreslår nå endringer i utlendingsloven for å kunne etablere en karanteneordning.

En vertsfamilie som misbruker ordningen, vil kunne ilegges en karantene på ett, to eller fem år, slik at ingen kan jobbe som au pair hos dem i karantenetiden. Dersom vertsfamilien dømmes for overgrep eller andre forhold mot en au pair, som for eksempel menneskehandel, skal det kunne ilegges karantene på opptil 10 år.

I tillegg vil Justis- og beredskapsdepartementet gjøre det mulig for Utlendingsdirektoratet (UDI) å avvente behandlingen av aupairsøknaden inntil det er avklart om det vil ilegges karantene, for eksempel til det foreligger en rettskraftig dom i straffesaken. En karanteneordning vil ramme vertsfamilien og ikke au pairen. Ordningen skal verne om au pairers rettigheter og vil ha en preventiv effekt overfor andre vertsfamilier.

– Vi har allerede iverksatt en uavhengig informasjons- og veiledningstjeneste for
au pairer. Her kan både au pairer og vertsfamilier henvende seg for veiledning, rådgivning og bistand, sier statsråd Faremo.

For å gjøre hverdagen til au pairer i Norge tryggere og enklere, har regjeringen satt i gang en rekke tiltak det siste året:

 • Raskere overgang mellom tillatelser: Au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie raskt på grunn av brudd på kontrakten fra vertsfamiliens side, kunne tidligere ikke flytte til en ny vertsfamilie før ny kontrakt var undertegnet og ny søknad om oppholdstillatelse var innvilget. I mellomtiden kunne au pairen være i en sårbar situasjon sosialt og økonomisk. Departementet har lagt til rette for at au pairen kan flytte til sin nye vertsfamilie så snart kontrakt med ny vertsfamilie er undertegnet og fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert. Regelendringen trådte i kraft 1.7.2012.
   
 • Styrket informasjonsarbeid: UDI er bedt om å gjennomgå sine rutiner for
  informasjonsarbeid knyttet til au pairer, med det formål å sikre at vertsfamilier og
  au pairer får god og tydelig informasjon om hvilke rettigheter og plikter som til
  enhver tid gjelder.
   
 • Vertsfamilien skal dekke au pairens hjemreise: Hensikten med denne endringen er at
  au pairen til enhver tid skal ha praktisk mulighet til å kunne reise hjem, slik at man unngår at au pairen må bli hos en vertsfamilie som misbruker ordningen fordi
  au pairen ikke har penger til å betale hjemreisen. Tiltaket ble iverksatt (ved endring av UDIs rundskriv) 1.7.2012.
   
 • Justert beløp for lommepenger og språkkurs, jevnlig justering: Minimumssatsen for lommepenger økes til kr 5 000 pr. måned og språkkurs til kr 7 500 pr. år. Vertsfamilien skal dessuten dekke au pairens reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs. Tiltaket ble iverksatt (ved endring av UDIs rundskriv) 1.7.2012.
   
 • Bidra til bedre etterlevelse av skattereglene: Det hersker en del forvirring blant
  brukerne knyttet til regelverket om skatt, og det rapporteres om ulik praksis. UDI og Skatteetaten skal sammen se på behovet for å utarbeide informasjonsmateriell som også kan bidra til en mer samordnet praksis. Tiltaket er iverksatt.
   
 • Begrensning av personkretsen som kan bli au pair: Personkretsen som kan bli au pair i Norge begrenses slik at det som hovedregel ikke gis tillatelse til personer som har barn. Bakgrunnen for dette er at en person som har barn i hjemlandet antas å ha forsørgelsesforpliktelser og derfor sannsynligvis har arbeid, ikke kulturutveksling, som viktigste formål med aupairoppholdet. Tiltaket ble iverksatt (ved endring av UDIs rundskriv) 1.7.2012.
   
 • Informasjon/rådgivningstjeneste for au pairer og vertsfamilier: Au pairer kan være i en sårbar situasjon dersom det oppstår problemer i forholdet til vertsfamilien eller myndighetene. Det har vært påpekt at de ikke har et naturlig sted å henvende seg. Man har derfor sett behov for at det opprettes et uavhengig kontaktpunkt hvor både au pairer og vertsfamilier kan henvende seg for veiledning og bistand. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet fikk oppdraget med å etablere en slik tjeneste og de åpnet i januar i år Au pair Center. Senteret skal være et samlingsted for au pairer og vertsfamilier og de skal blant annet bistå med juridisk hjelp og rådgivning.