Historisk arkiv

Tolkesakene er ferdig behandlet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er ferdig med behandlingen av sakene til de lokalt ansatte i Afghanistan. Det er gjort en individuell vurdering av alle søknadene. Sakene er nå oversendt Utlendingsdirektoratet (UDI) for utforming av vedtak.

– Etter grundige vurderinger har departementet kommet til at 21 av søkerne oppfyller vilkårene som flyktning. Totalt søkte 106 tidligere ansatte om opphold i Norge, sier statssekretær Pål K. Lønseth i JD.

De som får innvilget tillatelse vil få komme til Norge på kvoten for overføringsflyktninger, og bli bosatt i en kommune sammen med sine nærmeste familiemedlemmer etter at ID kontroll er gjennomført. Norge besørger reisen hit.

– Det vil ta noe tid å ferdigstille og formidle vedtakene, gjennomføre identitetsavklaringer for familiemedlemmer, og å finne bosettingskommune. Jeg kan derfor ikke gi noen lovnad på når disse personene vil komme til Norge, sier Lønseth.

I løpet av engasjementet i Afghanistan har Norge, som andre deltakerland i ISAF-operasjonen, engasjert lokale afghanere til byggearbeider, tolketjenester, vedlikehold og forefallende leirarbeid. Tolkene har vært spesielt viktige for Norges evne til å ha dialog med lokalbefolkningen og utføre våre oppdrag på best mulig måte.

– Jeg vil understreke vårt spesielle ansvar for dem som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan, men det er altså ikke alle som har et beskyttelsesbehov, sier statssekretæren.

Lokalt ansatte har fått mulighet til å søke om beskyttelse i Norge. UDI og ambassaden i Kabul har gjennomført asylintervjuer i Afghanistan.

– Vi har måttet vurdere både beskyttelsesbehov og sikkerhet. Vi er meget opptatt av at de som kommer hit ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisiko i Norge. Dette krever et grundig arbeid. Vi må kjenne identiteten på dem som kommer, sier Pål K. Lønseth.