Historisk arkiv

GI-04/2012 Instruks om unntak fra dublinprosedyren (utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4) for kriminelle asylsøkere, der retur til hjemlandet enkelt kan gjennomføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 OSLO

 

 

 

 

Nr.

Vår ref.

Dato

GI-04/2012

201201291-   /BVE

05.06.2012

 

GI-04/2012 Instruks om unntak fra dublinprosedyren (utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4) for kriminelle asylsøkere, der retur til hjemlandet enkelt kan gjennomføres

1.             Innledning

Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Instruksen gjelder anvendelsen av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften 7-4 annet ledd, og begrepet «særlige grunner». Formålet med instruksen er å forhindre at kriminelle misbruker adgangen til å søke beskyttelse i Norge til å legalisere sitt opphold for å begå kriminelle handlinger.

2.             Bakgrunn

UDI har i brev av 7. februar 2012 foreslått å endre praksis når det gjelder å gjøre unntak fra dublinprosedyre i noen saker som omfatter kriminelle asylsøkere. Forutsetningen for at en sak skal kunne unntas er at saken omfatter en kriminell asylsøker hvor saken med «stor sannsynlighet» vil ende med avslag og asylsøkeren «enkelt» kan tvangsreturneres til sitt hjemland.

UDI mener det foreligger en «særlig grunn» (jf. utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4) som gjør det hensiktsmessig at norske myndigheter realitetsbehandler søknaden i slike tilfeller. Saksbehandlingen vil dermed kunne gå raskere, og retur kan skje innen kort tid. UDI mener man i hvert tilfelle må vurdere sannsynligheten for at søkeren ikke fyller vilkårene for å få beskyttelse. Det bør ikke være et krav om at saken antas å være åpenbart grunnløs. UDI anbefaler at det alltid innhentes en uttalelse fra politiet om hvorvidt det dreier seg om en asylsøker som enkelt vil kunne returneres med tvang til hjemlandet ved et avslag.

Som bakgrunn for forslaget viser UDI til at mange av de kriminelle fra det «åpne rusmiljø» som blir uttransportert til ansvarlige dublinland, raskt returnerer til Norge. Retur direkte til hjemlandet vil ramme hardere, og gjøre Norge til et mindre attraktivt land for kriminelle asylsøkere.

3.             Instruks

Utlendingsdirektoratet kan realitetsbehandle saker etter Dublin II-forordningen i henhold til utlendingsforskriften § 7-4 annet ledd, jf. utlendingsloven § 32 annet ledd, dersom
a)     en asylsøker pågripes for kriminelle handlinger, eller fremsetter søknad om beskyttelse
        idet vedkommende pågripes for kriminelle handlinger, og
b)     det er meget stor sannsynlighet for at søknad om beskyttelse ikke vil bli innvilget, og
c)     politiet i den aktuelle saken opplyser at de enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet.

Det er en forutsetning for å kunne ta en sak til realitetsbehandling etter vilkårene ovenfor at det er opprettet en tett dialog mellom UDI og politiet i den enkelte sak. For å unngå at saker tas til realitetsbehandling hvor retur senere viser seg umulig, skal det legges avgjørende vekt på politiets vurdering.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                          Birgitte Ege
                                                                          avdelingsdirektør
Kopi:

Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
NOAS