Historisk arkiv

Hvorfor skal vi bry oss?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Dagsavisen, 4. juni

Volden som finner sted i hjemmet, bak lukkede dører, er et samfunnsproblem. Det kan bare løses dersom vi alle bryr oss om våre medmennesker, skriver Grete Faremo i en krinikk i Dagsavisen.

Volden som finner sted i hjemmet, bak lukkede dører, er et samfunnsproblem. Det kan bare løses dersom vi alle bryr oss om våre medmennesker.

I forrige uke debatterte vi historiens første melding om vold i nære relasjoner i Stortinget. Det er bred politisk enighet om regjeringens mål: Ingen skal føle seg utrygg i sitt eget hjem.

Vi politikere råder over et bredt spekter av virkemidler – lovverk, bevilgninger og tiltak – men vi kan ikke vedta at folk skal bry seg. Den endringen må komme innenfra, hos hver enkelt av oss.

Vi kan bare bekjempe volden som finner sted bak lukkede dører, ved å bry oss om våre medmennesker. Vi kan ikke la redselen for å gripe inn i noens privatliv, komme foran livreddende handlinger.

Hvorfor skal vi bry oss? Her er kun tre av mange grunner:

Fordi vold i nære relasjoner er livsfarlig. De siste ti årene har partnerdrapene utgjort mellom 20 og 30 prosent av det totale antallet drap hvert år.

Fordi volden kan føre til alvorlige helseskader. Studier viser at kvinner ved norske krisesentre har mye dårligere livskvalitet enn andre norske kvinner i samme alder. Disse kvinnene har til og med dårligere livskvalitet og helse enn soldater som har vært i krig.

Fordi volden kan gi barna varige skader. Barn blir enten selv utsatt for fysisk eller psykisk vold, eller at de lever i en situasjon hvor de ser eller hører at mor blir utsatt for vold.  Forekomsten av atferdsvansker, emosjonelle vansker og kognitive problemer er vesentlig høyere i denne gruppen enn hos barn som ikke opplever vold i familien.

Vold i nære relasjoner har et stort omfang – jeg er redd for mørketallene. I 2012 var registrerte politiet 2 557 anmeldelser av mishandling i familieforhold. I perioden 2008 til 2012  er økningen i antallet anmeldelser på over 75 prosent.

Paradoksalt nok synes jeg denne økningen er gledelig. Jeg tror det henger sammen med at vold i nære relasjoner har kommet lenger frem i den offentlige samtalen de siste årene: Det at vi omtaler denne volden som den svært alvorlige kriminaliteten den er, bidrar til å fjerne tabuene og gjør at flere våger å anmelde.

Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for gode forebyggende tiltak. Regjeringen vil styrke forskningen med 10 millioner kroner, og vi skal lage en nasjonal strategi for forebygging av vold i nære relasjoner.

De som utsettes for vold, har ofte behov for bistand fra flere tjenester over tid. For at de ikke skal overlates til selv å finne fram i «jungelen» av potensielle bistandsytere, og risikere å falle mellom flere stoler, trenger vi er tett samarbeid mellom tjenesteyterne.

I Statens barnehus får barna all hjelp på ett sted. I år styrker vi tilbudet med to nye barnehus. ett i Sandefjord og ett i Bodø. Samtidig øker vi antallet ansatte ved barnehusene kraftig. Vi ønsker å prøve en liknende løsning for de voksne. Derfor vil vi sette i gang et prøveprosjekt der politi og tjenesteapparat gir bistand til voldsutsatte under samme tak.

I stortingsmeldingen legger vi også opp til å gi politiets arbeid mot vold i nære relasjoner et ytterligere løft. Vi skal blant annet følge opp Politihøgskolens evaluering av politiets arbeid med volden, slik at voldsutsatte og deres barn blir møtt på en bedre måte, og vi skal øke kvaliteten på etterforskningen.

Vi gjør som Spania og Canada og tar i bruk gode verktøy for å identifisere risikofaktorer som kjennetegner personer som kan bli ekstremt voldelige eller i verste fall drapsmenn. Vi har gjennomført to pilotprosjekter i Oslo og Vestfold politidistrikt, med utprøving av registreringsverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assessment). Verktøyet benyttes for å kartlegge og vurdere risikoen for fremtidig partnervold.

Evalueringen av pilotprosjektene viser at både politiet og de voldsutsatte er fornøyde med bruken av SARA.

Politidirektoratet legger nå til rette for at dette verktøyet kan tas i bruk i alle landets politidistrikter – i første omgang i Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms politidistrikt samt ved alle politistasjonene i Oslo. De øvrige politidistriktene vil følge etter.

For å styrke kvaliteten er det besluttet at tilbudet til barn som har vært utsatt for mishandling eller seksuelle overgrep skal forankres i spesialist­helsetjenesten. Også tilbudet til voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep skal forankres i spesialisthelsetjenesten fra 2015. Regjeringen vil dessuten vurdere å opprette regionale overgrepsmottak for barn.

Gode organisatoriske rammer og et landsdekkende apparat for å arbeide med vold i nære relasjoner er nå på plass. Samtidig må vi sikre kunnskap, kvalitet og samarbeid i alle ledd.

Målet er at alle skal føle trygghet i sitt eget hjem. Stortingsmeldingen har tittelen «Det handler om å leve». Kvinnene og barna det gjelder, får ikke et fullverdig liv før volden tar slutt.