Historisk arkiv

Erstatning etter Mehamn-ulykken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Innstilling fra nemnd 2006

Nemnda som har vurdert erstatninger etter Mehamn-ulykken foreslår at de etterlatte tilkjennes erstatning på 8,75 millioner kroner, fordelt på totalt 69 etterlatte med beløp fra 50.000 til 200.000 kroner.

Pressemelding

Nr.: 103 - 2006
Dato: 11.10.2006

Erstatning etter Mehamn-ulykken

Nemnda som har vurdert erstatninger etter Mehamn-ulykken foreslår at de etterlatte tilkjennes erstatning på 8,75 millioner kroner, fordelt på totalt 69 etterlatte med beløp fra 50.000 til 200.000 kroner.

I tillegg foreslår nemnda at to av de etterlatte tilkjennes en tilleggserstatning på 150.000 kroner, at tre av de etterlatte tilkjennes en tilleggserstatning på 100.000 kroner og at fire av de etterlatte tilkjennes en tilleggserstatning på 50.000 kroner. Dette går fram av erstatningsnemndas innstilling. Nemndas innstilling vil bli forelagt Stortinget på egnet måte så snart som mulig.

Ved kongelig resolusjon 30. juni 2006 oppnevnte Regjeringen en nemnd for håndteringen av erstatningsoppgjøret for etterlatte etter omkomne i Mehamn-ulykken. Nemnda skulle fastsette erstatningsbeløp og definere hvem som skulle omfattes av ordningen. Dette var en oppfølging av vedtak i Stortinget 3. mai i år.

Erstatning bør etter nemndas vurdering tilkjennes med tilsvarende beløp som tidligere praksis:

Ektefeller og samboere (forloveder):

kr. 200.000

Barn:

kr. 200.000

Foreldre:

kr. 50.000

Søsken:

kr. 50.000

I innstillingen redegjør nemnda for sitt arbeid og de vurderinger som er lagt til grunn. Nemnda har drøftet og behandlet søknader om erstatning også fra andre grupper etterlatte enn nevnt ovenfor. Justisdepartementet vil komme tilbake til de etterlatte etter at Stortinget har behandlet saken.

Nemnda har hatt følgende sammensetning:

Høyesterettsdommer dr. juris Magnus Aarbakke, Asker (leder)

Spesialist i psykiatri Svetlana Mitic, Asker

Domprost Tor Berger Jørgensen, Bodø

Magnus Aarbakke er Høyesterettsdommer, og var i flere år professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Svetlana Mitic er spesialist i psykiatri og har i dag sin egen praksis i Oslo. Hun har tidligere blant annet vært seksjonsoverlege ved sikkerhetsavdelingen ved Dikemark sykehus. Tor Berger Jørgensen er domprost i Bodø og har hatt en rekke verv. Han har blant annet vært medlem av Kvinnevoldsutvalget.

Nemnda håndterte også erstatningsoppgjøret for etterlatte etter "Utvik Seniors" forlis.

Bakgrunn:

Ulykken: En Twin Otter med kjennetegn LN-BNK havarerte i sjøen på vei fra Berlevåg til Mehamn 11. mars 1982. Vraket ble lokalisert tre dager senere. Ingen av de 15 ombordværende ble funnet i live. Flyhavarikommisjonens rapport konkluderte i 1984 med at den "endelige årsak til havariet var at vitale deler av flyets haleparti brøt sammen på grunn av overbelastningskrefter mens flyet ennå var i luften og at dette gjorde videre kontroll av flyet umulig". Rapporten ble sterkt omstridt. Ved kongelig resolusjon 6. februar 1987 bestemte Regjeringen seg for å utvide Flyhavarikommisjonen med tre nye medlemmer for å foreta en ytterligere granskning av flyulykken. I det alt vesentlige opprettholder den utvidede Flyhavarikommisjonen konklusjonene fra 1984. En fornyet saksgjennomgang i 1997 ved Havarikommisjonen for sivil luftfart på bakgrunn av opplysninger som var fremkommet i media, kom til at det ikke var kommet frem nytt materiale som var vesentlig nok til å gi grunnlag for å anbefale gjenopptakelse av undersøkelsene.

Ny kommisjon: Stortinget nedsatte i 2003 en ny granskningskommisjon for Mehamn-ulykken, og kommisjonen avga sin rapport 20. september 2005. Kommisjonen mener med stor grad av sikkerhet å kunne fastslå at ulykken ikke skyldtes kollisjon med et annet fly og heller ikke med drone, fugl eller lignende. Kommisjonen mener at den mest sannsynlige årsaken til havariet var et sammenbrudd i høyderorssystemet, utløst av uvanlig sterk turbulens i kombinasjon med at flyet hadde en svakhet i høyderorsfunksjonen. Kommisjonen har ikke funnet noe ved de tidligere granskninger som reiser tvil om ektheten i de tidligere kommisjonsmedlemmers intensjoner eller deres moralske integritet. Kommisjonen har ikke funnet holdepunkter for at medisinske eller helsemessige forhold har hatt noen innvirkning på ulykkesforløpet.

Stortinget vedtok 3. mai 2006 at det etableres en særskilt erstatningsordning for de etterlatte etter Mehamn-ulykken og ba Regjeringen oppnevne en egen nemnd som gis i oppdrag å fastsette erstatningsbeløp og definere hvem som skal omfattes av ordningen.

Les innstillingen her (pdf: 1 Mb)

(Rettet 08.03.2007)