Historisk arkiv

Finnmark overføres til lokalt eierskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Den 1. juli trer hovedtyngden av finnmarksloven i kraft. Finnmarkseiendommen overtar da Statskog SFs grunn i Finnmark, det vil si eiendomsretten til ca. 95 prosent av Finnmark.

Finnmark overføres til lokalt eierskap 1. juli

Den 1. juli trer hovedtyngden av finnmarksloven i kraft. Finnmarkseiendommen overtar da Statskog SFs grunn i Finnmark, det vil si eiendomsretten til ca. 95 prosent av Finnmark. Finnmarkseiendommen er et selvstendig rettssubjekt som ledes av et styre med tre medlemmer valgt av Sametinget og tre medlemmer valgt av Finnmark fylkesting.

Begivenheten markeres i Lakselv 30. juni. HKH kronprins Håkon Magnus vil være til stede. Fra regjeringen deltar justisminister Knut Storberget, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen og fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Det skal opprettes en kommisjon som skal kartlegge opparbeidede kollektive og private bruks- og eierrettigheter til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtar, og en særdomstol som skal pådømme tvister i den forbindelse. Se Justisdepartementets høringsbrev 26. juni 2006 om det nærmere opplegget for kommisjonen og domstolen.

Se også pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Finnmarkseiendommen overtar grunnen i Finnmark

Om finnmarksloven: Se brosjyren Finnmarksloven – en orientering (pdf - 1 Mb)