Historisk arkiv

Tolkningsuttalelse om UDI-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lovavdelingen har i sin uttalelse ikke tatt stilling til hvorvidt UDI har handlet i strid med politiske signaler eller instrukser, eller i hvilken grad UDIs saksbehandling og praksis er kritikkverdig. Det er viktig å skille mellom politisk klarering og rettslig kompetanse.

UDI-saken og Lovavdelingens tolkningsuttalelse

Lovavdelingen har i sin uttalelse ikke tatt stilling til hvorvidt UDI har handlet i strid med politiske signaler eller instrukser, eller i hvilken grad UDIs saksbehandling og praksis er kritikkverdig. Lovavdelingens tolkningsuttalelse er begrenset til en rettslig vurdering av om vedtakene er ugyldige. Det er viktig å skille mellom politisk klarering og rettslig kompetanse.

  • Tolkningsuttalelsene omhandler bare spørsmålet om hvorvidt vedtakene om å gi oppholdstillatelse kan være ugyldige og kan omgjøres av den grunn.
  • Lovavdelingen konkluderer med at de hensyn UDI har lagt vekt på er lovlige i en vurdering etter utlendingsloven § 8 annet ledd, som gir adgang til å gi oppholdstillatelse på grunnlag av ”sterke menneskelige hensyn”. Utlendingsloven § 8 annet ledd gir anvisning på bruk av skjønn, og etter Lovavdelingens syn ligger de helhetsvurderinger som er foretatt av UDI innenfor de skranker § 8 annet ledd eventuelt oppstiller, idet disse skrankene i alle fall er beskjedne. Det er derfor ikke grunnlag for å fastslå at UDI har gått utenfor sin kompetanse og at vedtakene av den grunn skulle være ugyldige.
  • Lovavdelingen fant at det ikke forelå noen instruks fra departementet til UDI i den midlertidige forskriften i seg selv om anvendelsen av § 8 annet ledd, men presiserer at en slik instruks uansett ikke ville fått følger for vedtakenes gyldighet. En instruks innebærer som utgangspunkt bare en plikt for UDI til å rette seg etter instruksen, men ingen begrensning i den kompetansen som følger av § 8 annet ledd.

Lovavdelingens tolkningsuttalelser avgis av avdelingen som et juridisk ekspertorgan. Uttalelsene forelegges ikke for justisministeren eller andre i departementets sentrale ledelse på forhånd.