Historisk arkiv

Nytt fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Nye bestemmelser fra nyttår vil blant annet føre til at flere for rett til voldsoffererstatning, at det blir atskillig billigere å skaffe pass og at den europeiske patentkonvensjonen gjennomføres.

 • Endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling fører til at flere vil få rett til voldsoffererstatning, blant annet barn som har vært vitne til vold i nære relasjoner.
 • Samtidig innføres en særskilt foreldelsesregel for barn og unge om at det alltid skal være tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadelidte fyller 21 år. Det straffbare forholdet må anmeldes, men det skal ikke lenger være et krav om rask anmeldelse.
 • Voldsoffererstatningsmyndigheten vil etter lovendringen kunne bestemme at en part skal få dekket utgifter til innhening av erklæringer fra lege, tannlege, psykolog og lignende. Som et tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, skal saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kunne avgjøres av nemndas leder alene eller av nemndas sekretariat.
 • Passgebyret for voksne reduseres med ca. 55 prosent fra 990 kr til 450.
 • Endring i reglene om meddommergodtgjørelse i rettsgebyrforskriftens § 1-1 innebærer at personer som opprettholder full lønn fra sin ordinære arbeidsgiver, ved tjenestegjøring som meddommer ikke lenger vil få utbetalt egen godtgjørelse for slik tjeneste.
 • Endring i stykkprisforskriften innebærer at det i all hovedsak ikke lenger skal gis rettshjelp for å søke om separasjon og skilsmisse. Som en følge av dette vil det også bli foretatt endringer i rundskriv G-13/05 med kommentarer til stykkprisforskriften og rundskriv G-12/05 om rettshjelp. 
 • Den nye samvirkeloven vil bidra til å legge bedre til rette for samvirkeorganisering og sikre samvirkeformens egenart.
 • Ny § 18 a i forbrukerkjøpsloven går ut på at det ved brudd på en næringsdrivendes forpliktelser i garantitiden, skal anses å foreligge en mangel i lovens forstand.
 • Den europeiske patentkonvensjonen gjennomføres, med tilhørende ny forskrift til patentloven.  Bestemmelsene i patentforskriften og patentbestemmelsene slås sammen til en forskrift.
 • Inkassosatsen heves fra 560 til 570 kroner. Denne satsen blir justert årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklinga av konsumprisindeksen.
 • En helt ny tvistelov gjelder fra 1. januar 2008. Loven inneholder en rekke forandringer som påvirker domstolene, aktører og parter. En nyhet er reglene om småkravsprosess, en annen at det kan tas ut gruppesøksmål.
 • Ved kongelig resolusjon av 21.12.2007 er namsfogdene i Bergen, Trondheim og Stavanger organisert som egne driftsenheter under politimesteren i henholdsvis. Hordaland, Sør-Trøndelag og Rogaland. Politimestrene har i dag ansvar for de sivile gjøremålene i resten av distriktet. Etter Justisdepartementets oppfatning vil en få en mer effektiv behandling av de sivile gjøremålene og en bedre utnyttelse av den totale kompetansen når også namsfogdene i Bergen, Trondheim og Stavanger blir underlagt politimesteren. Endringen vil bli gjennomført i 1. kvartal 2008.
 • Innsynsloven oppheves. Loven har medført at norske borgere har fått innsyn i dokumenter og opplysninger fra overvåkingspolitiets arkiver og registre. Innsynsutvalget har nå ferdigbehandlet alle søknader og utvalgets arkiv er overført til Riksarkivet.
 • Lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring) trer i kraft.