Historisk arkiv

Ny tvistelov:

Raskere å løse tvister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra nyttår trer den nye tvisteloven i kraft. Da kan for eksempel ti tusen bankkunder som hver for seg har et krav på ett hundre kroner, gå sammen i en gruppe og saksøke banken. - Den nye loven skal gi en mer effektiv sivil rettspleie, sier justisminister Knut Storberget.

Nærbilde av Norges lover.Fra nyttår trer den nye tvisteloven i kraft. Da kan for eksempel ti tusen bankkunder som hver for seg har et krav på ett hundre kroner, gå sammen i en gruppe og saksøke banken. - Den nye loven skal gi en mer effektiv sivil rettspleie med raskere, billigere og enklere tvisteløsing, sier justisminister Knut Storberget.

Mekling
Tvisteloven legger til rette for å løse tvister utenfor domstolene, med nye regler for utenrettslig mekling og rettsmekling. Prøveordningen med rettsmekling har vært en suksess, og lovfestes nå ved ny tvistelov. Reglene om utenrettslig mekling er et tilbud til parter – uavhengig av rettssak – om å få enkle kjøreregler for hvordan en mekling bør gjennomføres og å få oppnevnt en kvalifisert mekler til dette.

Raskere
Loven legger opp til en aktiv saksstyring fra dommerens side, med større vekt på saksforberedelsen og kortere hovedforhandling enn i dag. Håndteringen av den enkelte sak skal gjennomsyres av et proporsjonalitetsprinsipp, slik at saksbehandlingens omfang står i forhold til tvistens betydning.

Billigere
Regler som fremmer raskere saksbehandling og konsentrasjon om tvistens kjerne, vil kunne gjøre tvisteløsningen billigere. Lovens regler om avklaring av tvisten før søksmål blir reist, om mekling og rettsmekling vil bidra til at en tvist kan bli løst uten å bli belastet med utgifter til domstolsbehandling.

- Tvistelovreformen er en viktig reform, og medfører en kulturendring for dommere og advokater. I tillegg er det en klar målsetting at kostnadsnivået for partene reduseres, sier Storberget.

Enklere
Med ny tvistelov innføres en egen prosess for saker under 125.000 kroner. Mange tvister om mangler ved fast eiendom og forbrukerkjøp dreier seg om krav av denne størrelse. Det blir nå enklere saksbehandlingsregler og hurtigere behandling – med avgjørelser innen tre måneder. Reelt sett innebærer dette en lavere domstolterskel. Med samme formål innføres nye regler om gruppesøksmål. Flere med små krav kan gå sammen i en gruppe og saksøke.

Mer informasjon:

Domstol.no
Domstolsadministrasjonen
Ot.prp. nr. 51 (2004–2005)
NOU 2001: 32