Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Undersøkelseskommisjonen etter fiskefartøyet Westerns forlis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet har besluttet å gi undersøkelseskommisjonen etter Westerns forlis utsatt frist til 2. juni 2008 med å avlevere rapport.

Justisdepartementet har besluttet å gi undersøkelseskommisjonen etter Westerns forlis utsatt frist til 2. juni 2008 med å avlevere rapport.

Undersøkelseskommisjonen ble oppnevnt 8. mai 2006 som følge av Stortingets behandling av St. prp. nr. 41 (2005-2006), jf. Innst. S. nr. 129 (2005-2006). Undersøkelseskommisjonen skal foreta de nødvendige undersøkelser for bringe på det rene årsaken til ulykken. Undersøkelseskommisjonen ble gitt frist til 1. desember 2007 for å avgi rapport. Årsaken til behovet for fristutsettelse er at undersøkelseskommisjonen er kjent med at Nordland fylkeskommune har besluttet å heve trålbakken på Western.

Kommisjonen har sagt seg positiv til å foreta en befaring av vrakdelene etter hevingen. Hevingen har foreløpig ikke funnet sted. Justisdepartementet har derfor utsatt fristen for kommisjonen til å avlevere rapport. 

Fiskefartøyet «Western» forliste på vei fra Lovund til Myken i Nordland 6. februar 1981. Forliset ble først gransket av den faste undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten. Kommisjonen avga rapport 6. april 1981. For å sluttføre saken og sikre at den er best mulig belyst, ble det nedsatt en ny undersøkelseskommisjon i mai 2006.